Колектив кафедри екології, географії та туризму

Лико Дарія Василівна сільськогосподарських наук, професор

Завідувач кафедри – Дарія Василівна Лико, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Лауреат премії: ім. В.І. Вернадського (1995р.), Заслужений працівник народної освіти України, експерт ДАК України, член навчально-методичної ради МОН України з екології, нагороджена медаллю: М.В. Ломоносова (2010р.), Ветеран праці (1987р.), орденом «30 років пам’яті ЧАЕС 1-го ступеню» (2016р.) є членом спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у Національному університеті водного господарства та природокористування, є радником мера м. Рівне з екологічних питань.

Тема кандидатської дисертації: «Влияние состава твердойфазы на динамику свойств мелиорируемых торфяных почв» (1975 р.).

Тема докторської дисертації: «Научно-практические основы окультуривания мелиорируемых торфяных почв Полесья УССР» (1991 р.).

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи промислового і сільськогосподарського виробництва
 • Стратегія сталого розвитку
 • Антропогенний влив на водні екосистеми
 • Вступ до фаху
 • Грунтознавство
 • Основи експертизи товарів народного господарства
 • Методики та методи екологічних досліджень

Детальніше

Лисиця Андрій Валерійович
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор

Професор кафедри – Лисиця Андрій Валерійович, доктор біологічних наук, доцент, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2010 р.), старший науковий співробітник Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН, де є керівником наукової тематики з вивчення біофізичних та біохімічних механізмів взаємодії біоцидів з компонентами цитоплазматичних мембран клітин.

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії» (2002 р.).

Тема докторської дисертації: «Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: радіаційна екологія та біофізика, екологічна токсикологія, молекулярна біологія і генна інженерія, біохімія, антропологія, психофізіологія, зоопсихологія.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Реабілітація територій забруднених радіонуклідами
 • Радіологічний контроль сировини та продукції
 • Соціально-гігієнічний моніторинг
 • Дія іонізуючого випромінювання
 • Хімія радіоактивних елементів
 • Індикація та біотестування забруднених територій
 • Антропогенний вплив на природні екосистеми

 

Детальніше

Войтович Оксана Петрівна
доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертації:  «Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи» (2010 р.).

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки» (2018 р.).

Сфера наукових інтересів: методика навчання природничих дисциплін у закладах вищої освіти, екологічна освіта.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Методика викладання географії
 • Основи технології виробництва
 • Теорія і практика екологічної освіти
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Хімія з основами геохімії
 • Хімія органічна і біоорганічна

 

Детальніше

Лико Сергій Михайлович
кандидат сільськогосподарських наук, професор

Тема кандидатської дисертації: «Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушених грунтах» (2009 р.).

Тема докторської дисертації:  «Екосистеми боліт Волино-Поділля».

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Радіоекологія водних екосистем
 • Геологія
 • Геологія з основами геоморфології
 • Екологія людини
 • Основи екології
 • Людина і природа
 • Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Детальніше

Костолович Марія Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:  «Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи» (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: модернізації екологічної освіти для гармонійного розвитку суспільства, екологічне краєзнавство.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Методика викладання екології у вищій школі
 • Поводження з радіоактивними відходами
 • Радіобіологія
 • Радіоекологія за галузями (с-г)

Детальніше

Мартинюк Віталій Олексійович
кандидат географічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації:  «Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області» (2010 р.).

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика конструктивно-географічного моделювання озерно-басейнових систем».

Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ландшафтна екологія, лімнологія, конструктивна географія басейнових систем, рекреаційна географія, туризмознавство, географічне країнознавство та краєзнавство, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Конструктивна географія
 • Географія Рівненської області
 • Географічний простір Землі
 • Суспільно-географічне прогнозування
 • Інформаційна географія і ГІС-технології

Детальніше


Мартинюк Галина Валентинівна
доктор хімічних наук,
професор

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні властивості спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями».

Тема докторської дисертації: «Фізико-хімічні основи формування полімерних композиційних наноматеріалів з контрольованими функціональними властивостями».

Сфера наукових інтересів: вивчення фізико-хімічних властивостей електропровідних композиційних полімерних матеріалів на основі високомолекулярних матриць , що пов’язано з розвитком нових галузей науки і техніки, зокрема, нанотехнологій, засобів відображення інформації, сенсорики, перетворювачів енергії нового типу, моніторингом стану довкілля.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Хімія аналітична
 • Хімія неорганічна
 • Хімія органічна і біоорганічна
 • Хімія фізична і колоїдна

Детальніше

Герман Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: «Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця XIX - початку XX століття)» (2001 р.).
Сфера наукових інтересів:
екологія та педагогіка.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Медична екологія
 • Основи раціонального природокористування і охорони природи
 • Санітарія та гігієна туристичної діяльності
 • Охорона атмосферного повітря
 • Теорія і практика екологічної освіти

Детальніше

Глінська Світлана Олегівна
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації:  «Рідкісні та зникаючі види флори Кремецьких гір» (2012 р.).

Тема докторської дисертації: «Регіонально-рідкісні види флори Волино-Подільської височини».

Сфера наукових інтересів: рідкісні та зникаючі види Кременецьких гір, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екомережа України та екотуризм
 • Заповідна справа
 • Організація управління в природоохоронній діяльності
 • Основи наукових досліджень
 • Відновлення порушених природних екосистем
 • Популяційна екологія

Детальніше

Портухай Оксана Іванівна
кандидат сільськогосподарських наук, професор

Тема дисертації:  «Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся» (2014 р.).
Сфера наукових інтересів: дослідження екологічного стану ґрунтів, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Моніторинг довкілля
 • Метеорологія і кліматологія
 • Практикум з проблем регіонального розвитку

 

Детальніше

Суходольська Ірина Леонідівна
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації:  «Закономірності формування та трансформація сполук Нітрогену у воді малих річок Рівненщини» (2016 р.).

Сфера наукових інтересів: дослідження водних екосистем, фітопланктон, вищі водні рослини.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія рослин та фітоценозів
 • Гідрологія
 • Ландшафтна екологія
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Промислова екологія
 • Охорона і раціональне використання рослинного та тваринного світу

Детальніше

Логвиненко Ірина Павлівна
кандидат біологічних наук, доцент

 

Тема дисертації:  «Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини» (2014 р.).

Сфера наукових інтересів: рідкісні та зникаючі види природної флори; створення об’єктів природно-заповідного фонду; охорона біорізноманіття.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Біогеографія
 • Основи природознавства
 • Зональне біорізноманіття
 • Екобіотехнологія
 • Економічна і соціальна географія України
 • Регіональна економічна і соціальна географія світу

 

Детальніше

Сачук Роман Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор

 

Тема дисертації:  «Ветеринарна профілактика у племінній фермі з вирощування кролів» (2013 р.).

Тема докторської дисертації: «Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки препаратів для профілактики акушерської патології і субклінічного маститу корів та їх фармако-токсикологічна характеристика» (2021 р.).

Сфера наукових інтересів: конструювання фітопрепартів, їх фармако-токсикологічна характеристика. Вивчення хвороб тварин, умов їх утримання та розробка екологічно-безпечних способів та засобів профілактики захворювань.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи екологічної токсикології
 • Основи експертизи товарів народного господарства
 • Основи державної митної справи

Детальніше

Якута Ольга Олексіївна
старший викладач

Тема дисертації: «Оцінювання соціоекологічного стану агросфери Рівненського району».

Сфера наукових інтересів: вивчення соціоекологічного стану агросфери Рівненської області

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологічна експертиза
 • Заповідна справа
 • Ландшафтно-екол аналіз катастроф
 • Лісівництво з основами лісознавства
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Основи екологічного аудиту

Детальніше

Велесик Тетяна Анатоліївна
кандидат економічних наук,

доцент

Тема дисертації: «Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення» (2012 р.).

Сфера наукових інтересів: охорона та захист навколишнього середовища. Економічні та екологічні основи сталого розвитку; становлення ринку земель сільськогосподарського призначення; товарознавство, експертиза товарів.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Регіональна економічна і соціальна географія світу
 • Контроль за якістю сировини тваринного та рослинного походження
 • Екологічний контроль в карантинній службі
 • Організація управління в природоохоронній діяльності


Детальніше

Кучеренко Олена Василівна

Старший лаборант

Back to top