Наукова робота

Кафедра екології, географії та туризму є випусковою для підготовки фахівців за галузями знань, спеціальностями та спеціалізаціями.

За першим бакалаврcьким рівнем (згідно Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII) кафедра готує фахівців з наступних галузей знань:

  • Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 101 Екологія;
  • Галузь знань: 01 Освіта, спеціальність: 014 Середня освіта (Географія);
  • Галузь знань: 01 Освіта, спеціальність: 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування).

У першому бакалаврcькому рівні, за рішенням Вченої ради університету, затверджені такі спеціалізації:

для спеціальності 101 Екологія

1 „Прикордонний екологічний контроль”, де випускник має можливості проходити виробничі практики на митницях регіону та прикордонному екологічному контролі;

  1. „Екологія садово-паркового господарства», котра передбачає участь студентів у проектуванні дизайнерських ландшафтів з врахуванням екологічного стану територій.

для спеціальності 014 Середня освіта (Географія):

  1. Краєзнавчо-туристична робота полягає у проведенні виробничих практик у краєзнавчих музеях, туристичних комплексах, агенціях, у закладах туристичного обслуговування екскурсій, тощо.

За другим магістерським рівнем кафедра екології, географії та туризму є випусковою для спеціальності 101 Екологія з таких спеціалізацій:

1. «Екологія», котра дозволяє навчатися та проходити навчальні й виробничі практики в 11-му семестрі у закладах освіти Польщі та отримати диплом державного та європейського зразків.

2. «Радіоекологія» випускник може обіймати посади: інженер з радіаційної безпеки, охорони навколишнього середовища, еколог, експерт з екології, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, спеціаліст державної служби, науковий співробітник.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

За третім освітньо-науковим рівнем кафедра готує здобувачів за освітньою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 10 Природничі науки зі спеціальності 101 Екологія (денна та заочна форма навчання) , яка ліцензована у травні 2016 року.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

За час роботи кафедри та аспірантури захистили свої наукові дослідження: Костолович М.І. (2010р.), Гущук І.В. (2010р.), Сяська І.О. (2010р.), Ойцюсь Л.В. (2011р.), Долженчук В.І. (2011р.), Шамро Н.Р. (2011р.), Глінська С.О. (2012р.), Гуцман С.В. (2013р.), Портухай О.І. (2014 р.), Логвиненко І.П. (2014 р.), Каськів М.В. (2015 р.), Суходольська І.Л. (2016 р.), Стасюк М.В. (2016 р.), Пепко В.О. (2021 р.).

Костолович Марія Ігорівна

05 червня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Миколаївського державного університету ім. Сухомлинського захистила кандидатську дисертацію „Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання (Науковий керівник: д.пед.наук, проф., заступник директора Інституту педагогіки АПН України Топузов Олег Михайлович).

Гущук Ігор Віталійович

29 січня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Державної установи "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України" захистив кандидатську дисертацію на тему „Закономірності формування стану здоров'я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області”,представлену на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.01 – гігієна, професійна патологія (медичні науки).

Сяська Інна Олексіївна

14 травня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Миколаївського державного університету ім. Сухомлинського захистила кандидатську дисертацію на тему: "Формування екологічної свідомості старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання. (Науковий керівник: д.пед.н., вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти АПН України Пустовіт Г.П.)

Ойцюсь Лариса Віталіївна

20 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у відділі Природної флори захистила дисертаційне дослідження на тему: "Адвентивна фракція флори Волинського Полісся" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Лико Д.В.)

Гуцман Сергій Володимирович

12 квітня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у відділі Природної флори захистив дисертаційне дослідження на тему: "Флора міст східної частини Волинського Полісся" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка(Науковий керівник: к.б.н, доц. Володимирець В.О.).

Глінська Світлана Олегівна

27 січня 2012 року. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у відділі Природної флори захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка на тему: "Рідкісні та зникаючі види флори Кремецьких гір" (Науковий керівник: д.б.н., проф. Мельник В.І.)

Кондратюк Юрій Романович

Тема кандидатської дисертації: «Рідкісні та зникаючі види флори Острозької прохідної долини» (Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Мельник В.І.)

Долженчук Віктор Іванович

11 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського агроекологічного університету захистив дисертаційне дослідження на тему "Агроекологічний стан грунтового покриву Рівненської області" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки).(Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Лико Д.В.)

Шамро Наталія Романівна

20 жовтня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту біології тварин НААН захистила дисертаційне дослідження на тему: "Вплив вітамінів Е та С на активність NO–синтазної системи та процеси ліпопероксидації у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов стресу та коліту" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Науковий керівник: д.мед.н., професор Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького Скляров О.Я.)

Портухай Оксана Іванівна

17 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного університету водного господарства і природокористування захистила дисертаційне дослідження на тему: "Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних грунтах Полісся" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спец. 06.01.03 – агрогрунтознавство та агрофізика (Науковий керівник: к.с.-г.н., доц. Лико С.М.)

Логвиненко Ірина Павлівна

24 жовтня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.215.01 в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН захистила дисертаційне дослідження за темою "Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (Науковий керівник: д.б.н., проф. Мельник В.І.)

Каськів Мар’яна Володимирівна

30 червня 2015 року на засіданні спеціалізовано вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування НААН захистила дисертаційне дослідження на тему: " Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спец. 03.00.16 – екологія (Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Лико Д.В.)

Суходольська Ірина Леонідівна

06 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистила дисертаційне дослідження на тему: "Закономірності формування та трансформація сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спец. 03.00.16 – екологія (Науковий керівник: д.б.н., проф. Грубінко В.В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Стасюк Марія Василівна

23 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.215.01 в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН захистила дисертаційне дослідження за темою «Інвазійна фракція флори Волинської височини» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спец. 03.00.05 – ботаніка (Науковий керівник: к.с.-г.н., професор Лико С.М.)

Якута Ольга Олексіївна

Тема дисертації: "Оцінювання соціоекологічного стану агросфери Рівненського району" (Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор Лико С.М.)

Безверха Оксана Володимирівна

Тема дисертації: "Біологічна активність грунтів забруднених радіонуклідами територій Західного Полісся (Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор Лико С.М.)

Зубкович Іван Васильович

Тема дисертації: «Агроекологічна оцінка виносу хімічних елементів з водозборів озер в межах Західного Полісся» (Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор Лико С.М.)

Савчук Любов Кузьмівна

Тема дисертації: «Формування рослинного покриву в Базальтових кар’єрах Волинського Полісся» (Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Глінська С.О.)

Крупко Галина Дмитрівна

 

Тема дисертації: "Вплив антропогенезу на зміну властивостей дерново-підзолистих грунтів зони Західного Полісся "(Науковий керівник: к.с.-г.н, професор Лико С.М.)

Ессел Світлана Костянтинівна

Тема дисертації: "Особливості виявленої паталогії новонароджених у Північно-Західному регіоні" (Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Лико Д.В.)

Пепко Володимир Олександрович

24 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.070.01 Харківської державної зооветеринарії академії захистив дисертаційне дослідження на тему: "Санітарно-гігієнічна оцінка вольєрних комплексів для диких копитних тварин та удосконалення технології їх утримання" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спец.
16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» (Сільськогосподарські науки) (Науковий керівник: д.вет.н., проф. Сачук Р.М.)

Back to top