Доктор філософії

Костолович Марія Ігорівна

05 червня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Миколаївського державного університету ім. Сухомлинського захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання (Науковий керівник: д.пед.наук, проф., заступник директора Інституту педагогіки АПН України Топузов Олег Михайлович).

Місце роботи: доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.

Гущук Ігор Віталійович

29 січня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Державної установи "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України" захистив кандидатську дисертацію на тему «Закономірності формування стану здоров'я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області»,представлену на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.01 – гігієна, професійна патологія (медичні науки).

Місце роботи: завідувач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія».

Сяська Інна Олексіївна

14 травня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Миколаївського державного університету ім. Сухомлинського захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування екологічної свідомості старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання. (Науковий керівник: д.пед.н., вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти АПН України Пустовіт Г.П.)

Місце роботи: професор кафедри біології, здоров`я людини та фізичної терапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Ойцюсь Лариса Віталіївна

20 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у відділі Природної флори захистила дисертаційне дослідження на тему: «Адвентивна фракція флори Волинського Полісся» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Лико Д.В.)

Місце роботи: доцент кафедри біології, здоров`я людини та фізичної терапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Гуцман Сергій Володимирович

12 квітня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у відділі Природної флори захистив дисертаційне дослідження на тему: «Флора міст східної частини Волинського Полісся» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка(Науковий керівник: к.б.н, доц. Володимирець В.О.).

Місце роботи: доцент кафедри медико-психологічних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування.

Глінська Світлана Олегівна

27 січня 2012 року. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у відділі Природної флори захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка на тему: «Рідкісні та зникаючі види флори Кремецьких гір» (Науковий керівник: д.б.н., проф. Мельник В.І.)

Місце роботи: доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.

Кондратюк Юрій Романович

Тема кандидатської дисертації: «Рідкісні та зникаючі види флори Острозької прохідної долини» (Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Мельник В.І.)

Долженчук Віктор Іванович

11 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського агроекологічного університету захистив дисертаційне дослідження на тему «Агроекологічний стан грунтового покриву Рівненської області» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки).(Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Лико Д.В.)

 Місце роботи: в.о. директора Рівненської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Шамро Наталія Романівна

20 жовтня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту біології тварин НААН захистила дисертаційне дослідження на тему: «Вплив вітамінів Е та С на активність NO–синтазної системи та процеси ліпопероксидації у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов стресу та коліту» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Науковий керівник: д.мед.н., професор Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького Скляров О.Я.)

Портухай Оксана Іванівна

17 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного університету водного господарства і природокористування захистила дисертаційне дослідження на тему: «Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних грунтах Полісся» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спец. 06.01.03 – агрогрунтознавство та агрофізика (Науковий керівник: к.с.-г.н., доц. Лико С.М.)

Місце роботи: професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.

Логвиненко Ірина Павлівна

24 жовтня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.215.01 в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН захистила дисертаційне дослідження за темою «Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (Науковий керівник: д.б.н., проф. Мельник В.І.)

Місце роботи: доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.

Каськів Мар’яна Володимирівна

30 червня 2015 року на засіданні спеціалізовано вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування НААН захистила дисертаційне дослідження на тему: «Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спец. 03.00.16 – екологія (Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Лико Д.В.)

Місце роботи: доцент кафедри фундаментальних дисциплін Рівненської медичної академії.

Стасюк Марія Василівна

23 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.215.01 в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН захистила дисертаційне дослідження за темою «Інвазійна фракція флори Волинської височини» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спец. 03.00.05 – ботаніка (Науковий керівник: к.с.-г.н., професор Лико С.М.)

Місце роботи: асистент кафедри медичної біології і медичної генетики Івано-Франківського національного медичного університету.

Денисюк Наталія Василівна

4 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інститут екології Карпат Національної Академії наук України захистила дисертаційне дослідження за темою «Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спец. 03.00.16 – екологія (Науковий керівник: к.геогр.н., проф. Мельник В.Й.)

Місце роботи: викладач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету.

Пепко Володимир Олександрович

24 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.070.01 у Харківській державній зооветеринарній академії захистив дисертаційне дослідження за темою «Санітарно-гігієнічна оцінка вольєрних комплексів для диких копитних тварин та удосконалення технології їх утримання» на здобуття наукового ступеня кандидата  сільськогосподарських наук за спец. 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». (Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, Сачук Р. М.)

Місце роботи: заступник голови Рівненської обласної організації ГО «Українське товариство мисливців і рибалок».

Крупко Галина Дмитрівна

11 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного університету водного господарства та природокористування захистила дисертаційне дослідження за темою «Вплив антропогенезу на зміну властивостей дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спец. 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. (Науковий керівник: к.с.-г.н., професор Лико С.М.)

Місце роботи:  головний інженер-ґрунтознавець  Рівненської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Якута Ольга Олексіївна

Тема дисертації: «Оцінювання соціоекологічного стану агросфери Рівненського району" (Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор Лико С.М.)

Місце роботи: старший викладач кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.

Безверха Оксана Володимирівна

Тема дисертації: «Біологічна активність грунтів забруднених радіонуклідами територій Західного Полісся (Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор Лико С.М.)

Савчук Любов Кузьмівна

Тема дисертації: «Формування рослинного покриву в Базальтових кар’єрах Волинського Полісся» (Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Глінська С.О.)

Місце роботи: викладач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету.

Зубкович Іван Васильович

 Тема дисертації: «Агроекологічна оцінка виносу хімічних елементів з водозборів озер в межах Західного Полісся» (Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор Лико С.М.)

Місце роботи: старший науковий співробітник Нобельського національного природного парку.

Андрійчук Сергій Володимирович

 Тема дисертації: «Оцінка геоекологічного стану озер Волинського Полісся та засади оптимізації природокористування» (Науковий керівник: кандидат географічних наук, професор Мартинюк В.О.)

Штокало Степан Степанович

 Тема дисертації: «Диференціація рослинного покриву дубово-соснових деревостанів Волинського Полісся».(Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Глінська С.О.)

Back to top