Велесик Тетяна Анатоліївна

Зміст

Біографія

Велесик Тетяна Анатоліївна народилася 04.02.1986 року в м. Рівному. У 2003 р. закінчила Рівненську ЗОШ І-ІІІ ст. №28. У 2008 році закінчила Національний університет водного господарства та природокористування і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікацією «Магістр менеджер-економіст». У 2008 році вступила до аспірантури. У квітні 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення». Науковий керівник – Кожушко Л.Ф., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування. 

Підвищення кваліфікації (стажування):

Міжнародне наукове стажування (сертифікат № 017/АН) в Akademie HUSPOL (Kunovice) за темою: «Education in the States of the European Union» («Освіта в країнах Європейського Союзу») (21.06- 01.07.2021 рр.).
Посади

2008-2011 рр. – аспірант кафедри менеджменту НУВГП;
2011-2012 рр. – інженер із застосування комп’ютерів кафедри менеджменту НУВГП;
2012-2020 рр. – викладач кафедри менеджменту НУВГП;
З грудня 2020 р. – доцент кафедри екології, географії та туризму РДГУ.
Наукові інтереси

Охорона та захист навколишнього середовища. Економічні та екологічні основи сталого розвитку.
Становлення ринку земель сільськогосподарського призначення.
Товарознавство, експертиза товарів.
Реалізовані проєкти

Неодноразово брала участь у семінар-нарадах, організованих Рівненською обласною державною адміністрацією та Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області із обговорення проблем формування та становлення земельного ринку, запровадження автоматизованої системи державного земельного кадастру.
У 2013 році отримано гриф МОНУ на навчальний посібник: «Основи товарознавства. Практикум».

Взяла участь у розробці та впровадженні у виробництво протимікробних препаратів «Амоксидев 60», «Тіамодев 80 та «Колідев 8М».
Подані до затвердження:
1. Технічні умови України 21.2-40781800-032:2022 «Амоксидев 60».
2. Технічні умови України 21.2-40781800-033:2022 «Тіамодев 80».
3. Технічні умови України 21.2-40781800-034:2022 «Колідев 8М».
Розробила технологічну інструкцію на виробництво принади для знищення щурів і мишей «Біосан» (ТІ № 009-22 від 01.10.2021 р.).
Підготовка наукових кадрів

Здійснює керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів, а також керівництво ландшафтно-екологічною навчальною практикою.
Здійснює підготовку студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії.
Гарант освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», галузі знань 10 «Природничі науки».
Авторські профілі

Google Scholar 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3201-9323

 

    Перелік наукових та навчально-методичних праць становить 68 назв. Загалом, після захисту кандидатської дисертації, опубліковано 39 робіт наукового та навчально-методичного характеру (список праць додається), в тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України, 2 колективні монографії, 2 патенти на корисну модель та 9 наукових статей у фахових виданнях, з них – 2 статті (Web of Science) у фахових наукових виданнях України (категорії А).

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Велесик Т.А. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія]. За ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора М.А. Рокочинського. Рівне, 2018. 638 с. (Велесик Т.А., Кожушко Л.Ф. Розділ 8. Теоретико-методичні засади та практичні підходи до формування ринку меліорованих земель сільськогосподарського призначення. С. 376-407).
2. Пепко В.О., Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Велесик Т.А., Мандигра М.С., Магрело Н.В., Сус Г.В. Рекомендації щодо будівництва та експлуатації вольєрів по утриманню та розведенню диких копитних тварин (методичні рекомендації) (Прийнято до впровадження ПП «НВПГ «Мисливтехпроект», акт впровадження від 3 вересня 2018 р., затверджено та рекомендовано до друку методичною радою Інституту ветеринарної медицини НААН 18 жовтня 2018 р., протокол № 3). К., 2018. 33 с.
3. Vishchur V.Y., Gutyj B.V., Nischemenko N.P., Kushnir I.M., Salata V.Z., Tarasenko L.O., Khimych M.S., Kushnir V.I., Kalyn B.M., Magrelo N.V., Boiko P.K., Kolotnytskyy V.A., Velesyk T.A., Pundyak T.O., Gubash O.P. Effect of industry on the content of fatty acids in the tissues of the honey-bee head. Ukrainian Journal of Ecology. 2019, 9(3). Р. 174-179 (Web of Science).
4. Pepko V. O., Velesik T. A., Sachuk R. M., Mandigra Yu. M., Zhigalyuk S. V. Zoohygienic and economic aspects of construction and operation of the average complex for the conservation of wild haves. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2019. Vol. 2, N 2. Р. 37-40.
5. Пепко В. О., Сачук Р. М., Жигалюк С. В., Велесик Т. А., Мандигра М. С., Магрело Н. В., Сус Г. В. Методичні рекомендації щодо будівництва та експлуатації вольєрів з утримання і розведення диких копитних тварин. К.: Аграр. наука, 2019. 48 с.
6. Velesyk T.A. Sachuk R.M., Gutiy B.V., Pasichnyk Z.O., Katsaraba O.A., Sus G.V., Zhyhalyuk S.V. Quality control of cooked sausages. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Lviv. 2021. Vol. 4, № 3. P. 40-44.
7. Hrynevych N., Prychepa M., Kovalenko Yu., Vodianitskyi O., Svitelskyi M., Fotin O., Zahorui L., Zharchynska V., Gutyj B., Kulish S., Honcharenko V., Velesyk T., Sachuk R., Stravsky Ya., Boltyk N. The role of macrophytes in waterfowl reproduction. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2). Р. 320-326. (Web of Science).
8. Sachuk R., Stravsky Y., Gutyj B., Velesyk T., Katsaraba O., Zhyhalyuk S. Study of acute toxicity of the drug «Kolidev 8M» with a single intragastric injection in laboratory animals. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science», №2 (27). 2021. 44-48.
9. Велесик Т.А. Болтик Н.П., Сачук Р.М., Стравський Я.С., Кацараба О.А., Пономарьова С.А., Пінчук О.М. Бактеріологічний контроль молока корів та ефективність протимаститних заходів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. 2021. Т. 23. № 95. С. 38-44.
10. Велесик Т.А., Сачук Р.М., Гутий Б.В. та ін. Контроль якості вершкового масла. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. 2021. Т. 23, № 95. С. 114-121.
11. Велесик Т.А., Шостак О.Л. Особливості використання краєзнавчого принципу при викладанні географії у профільних класах Рівненської області. Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. Присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). За заг. ред. Г. А. Білецької. Хмельницький : ХНУ. 2021. С. 243-245.
12. Велесик Т.А. Проблеми агропромислового комплексу України в умовах сталого розвитку : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. Рівненський державний гуманітарний університет спільно з Рівненською обласною радою. 11 червня 2021 року (електронне видання). Рівне. 2021. С. 220-226. URL : http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_sr_2021.pdf
13. Велесик Т.А. Проблеми формування ринку меліорованих земель сільськогосподарського призначення : збірник матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”. 2021. С. 77-78.
14. Патент на корисну модель №113567 Засіб для знезараження та стимуляції проростання насіння. Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.02.2017. Винахідники: Лисиця Андрій Валерійович, Велесик Тетяна Анатоліївна. Власник: Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України.
15. Патент на корисну модель №121864 Засіб дезінфікуючий і антисептичний «Епідез-спрей». Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.12.2017. Винахідники: Мандигра Юлія Миколаївна, Велесик Тетяна Анатоліївна, Нечипорук Богдан Дмитрович, Лико Сергій Михайлович, Лисиця Андрій Валерійович. Власник: Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України.
16. Кожушко Л.Ф., Велесик Т.А. Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення. Монографія. Рівне: НУВГП. 2016. 188 с.
17. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Велесик Т.А. Основи товарознавства. Практикум: навч. посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів). Основи товарознавства. Практикум: навч. посібник. Рівне: НУВГП. 2013. 266 с.
18. Сачук Р.М., Велесик Т.А., Жигалюк С.В. та ін. Дослідження біологічної ефективності та екологічної токсичності принади для знищення щурів і мишей «Біосан» на лабораторних гризунах. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2021. Вип. № 22, №2. С. 339-348.

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top