Портухай Оксана Іванівна

Зміст

Біографія

   Портухай Оксана Іванівна народилася 24.08.1985 року. У 2002 р. закінчила Березівську ЗОШ, Радехівського районі, Львівської області. У 2007 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію «біолог-радіобіолог, викладач».
    У 2014 р. закінчила навчання в аспірантурі і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся» (06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика, спеціалізована вчена рада К 47.104.05 Національного університету водного господарства та природокористування). Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри екології географії та туризму РДГУ Лико Сергій Михайлович.

    20 червня 2019 р. на підставі рішення атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри екології, географії та туризму

Підвищення кваліфікації (стажування):

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT INNOWACJI NAUKA-EDUKACJA-ROZWOJ W WARSZAWIE : «CERTIFICATE OF TRANING №145» for excellent execution of training course "Ecology and Nature Environment Protection" in the International «Science – Education – Development» (Warsaw, Poland) 2016.

Тренінг «Важливість експортного контролю та РХБЯ виклики» КНУ імені Тараса Шевченка (13-20 квітня 2020 року).
Посади

   Рівненський державний гуманітарний університет, лаборант психолого-природничого факультету – 2007-2013 рр.
Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра екології, географії та туризму (до 2015 р. кафедра екології та збалансованого природокористування) – 2013-2015 рр. – викладач, 2015-2016 рр. – старший викладач; з 2016-2020 р. - доцент кафедри екології, географії та туризму; з 2020 року – професор кафедри екології, географії та туризму.
Наукові інтереси

– дослідження міграції радіонуклідів на території Західного Полісся; 
– сталий розвиток локальних територій.
Реалізовані проекти

   «Стратегія соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади» та «План соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади» на 2017-2022 роки (член робочої групи).
   Працює над розділами «Розробка стратегії сталого розвитку території» і «Відтворення родючості ґрунтів на забруднених радіонуклідами територіях» бюджетної наукової теми «Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу Західного Полісся України». (Керівник роботи – Лико Дарія Василівна, Державний реєстраційний номер 0116U006016), термін виконання 01.01.2016-12.2020р.).

    Працює над розділами бюджетної наукової теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (термін виконання 01.02.2019-01.02.202р.). 

     Член Українського географічного товариства (протокол зборів Рівненського відділу УГТ №2 від 07.06. 2014 р. Довідка №12 від 11.09.2018 р.).
Підготовка наукових кадрів

   Керівництво кваліфікаційними роботами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівні вищої освіти. Керівник наукової роботи студентки Шостак Ірини Василівни, яка була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015 р.).
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QidlXkQAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9078-0658

Scopus : https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Web of Science (WoS) : http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E3RmlbnhZyMUYvpMT64&rurl=http%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOS_GeneralSearch_input.do%3Fproduct%3DWOS%26search_mode%3DGeneralSearch%26preferencesSaved%3D%26SID%3DE3RmlbnhZyMUYvpMT64

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Монографії, підручники та навчально-методичні посібники:

1. Лико С.М., Портухай О.І. Вплив агрофізичного стану гідроморфних ґрунтів Полісся на міграцію радіонуклідів : монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 220 с.

2. Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І та інші. Екологія: Навчальний посібник. 2-ге вид. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 302 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1/11 від 17 травня 2010 р.).

3. Лико Д.В., Лико С.М., Долженчук В.І., Портухай О.І. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: навчально-методичний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 670 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Протокол №1/11-17592 від 04.12. 2015 р.). 

4. Прищепа А.М., Лико С.М., Портухай О.І. Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 496 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОНУ №1/11-2282 від 25.02.2016 р.).

5. Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І. Грунтознавство з основами геології: навчальний посібник Рівне: видавець О.Зень, 2019. 140 с.

6. Лико Д.В., Суходольська І.Л., Портухай О.І. Географія грунтів з основами грунтознавства: навчальний посібник. Рівне: видавець О. Зень, 2019. 162 с.
7. Лико Д.В., В.О. Мартинюк, С.М. Лико, О.І. Портухай, І.В. Зубкович Метод грунтово-геохімічних катен водозборів Волинського Полісся: Монографія (друкуться за ухвалою вченої ради РДГУ, Протокол №2 від 28 лютого 2019 р.). Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019. 104 с. 

8. Лико Д.В. Мартинюк В.О.. Лико С.М.. Портухай О.І.. Зубкович І.В. Особливості демографічних процесів у рівненській області в контексті реалізації цілей сталого розвитку Modern trends in science and practice. Volume 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021, 10-18 

Основні наукові публікації

1. Портухай О.І.Радіологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Рокитнівського району (Рівненська область)/ Портухай О.І.// Вісник Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва : зб. наук. пр., серія «Ґрунтознавство агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» / Гол. ред. В.В. Дегтярьов. – Харків : ХНАУ. – 2013. - № 1. – С. 262 – 269.

2. Лико С.М. Придатність сільськогосподарських угідь Рівненської області для продукції дитячого та дієтичного харчування/ Лико С.М., Портухай О.І.// Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : Зб. наук. пр., (Випуск 1 (61). Серія "Сільськогосподарські науки". – Рівне, 2013. – С. 86–92.

3. Портухай О.І. Вплив агроекологічного стану ґрунтів сінокосів і пасовищ на питому активність молока/ Портухай О.І Лико С.М..// Агроекологічний журнал. – К. : Інститут агроекології і природокористування НААН України. – 2013. - № 4. - С. 45-50. (Index Сореrnicus)

4. Савчук Р.І.Соціоекологічні аспекти оптимізації та гармонізації природокористування в Дермансько-Острозькому національному природному парку/ Савчук Р.І., Портухай О.І.// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр., серія «Сільськогосподарські науки» – Рівне : 2013. - № 4. – С. 144-152.

5. The Polyhexamethyleneguanidine Stimulation of Seeds Growing and cell Proliferation / A.V. Lysytsya,S. M. Lyco //Journal of Materials Science and Engineering. - В3 №10 – 2013. – Р. 653-660.( В: Advanced Functional Soild-State Materials, ISSN №2161 - 6221)

6. Лыко С.М. Состояние пастбищ на загрязненных радионуклидами торфяно-болотных почвах/ Лыко С.М., Портухай О.И. // Мелиорация. – Минск, 2014. - №1 (71). – С. 124 – 131.

7. Портухай О.І. Аналіз агрофізичного стану торфового неглибокого ґрунту Західного Полісся/ О.І. Портухай // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1(69). – С. 181-188.

8. Лисенко Н.А Оцінювання антропогенного навантаження на лісові екосистеми Рівненської області в контексті збалансованого розвитку/ Лисенко Н.А, Портухай О.І.// Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1(69). – С. 204-211.

9. Лико Д.В. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал - К. : Інститут агроекології і природокористування НААН України. – 2017. - № 4. - С. 53-57 (Index Сореrnicus).

10. The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis / [Lyko D. V., Lyko S. M., Portukhay O. I., Savchuk R. I., & Krupko H. D.] // Agrology, 1(3), 2018. – Р. 247-253. (Index Сореrnicus).

11. Природно-ресурсний потенціал регіону як основа екологічних індикаторів сталого розвитку / [Лико Д.В., Лико С.М., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Якута О.О.] // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Vin Smart Eco» (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – С. 77-79.

12. Лыко Д.В. Картографическое моделирование природно-хозяйственного освоения локальных территорий/ Д.В. Лыко, С.М. Лыко, В.А. Мартынюк, О.И. Портухай, О.А. Якута, И.В.Зубкевич// Актуальные проблемы наук о Земле: исследования транг-граничных регионов : сб. материалов IV Международ. науч.-практ. конф. – Брест : БрГУ, 2019. – Ч. 2.– 183-186.

13. Лико Д.В. Стаціонарні еколого-ландшафтні дослідження озерно-басейнових систем українського Полісся/ Лико Д.В., Мартинюк В.О., Лико С.М., Андрійчук С.В., Зубкович І.В., Портухай О.І., Суходольська І.Л., Ковальчук Н.С.// Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. Матеріалів Міжнар. Наук.-практ. конф. (10-12 жовт. 2019 р., Хмельницький) / за заг. Ред.. Г.А. Білецької. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 134-137.

14. Лико Д.В. Геоекологічний стан локальних територій як передумова розвитку об’єднаних територіальних громад/ Д. В.Лико, С.М. Лико, В.О.Мартинюк, О.І.Портухай, І.Л.Суходольська, О.О Якута // Енергетична безпека навколишнього середовища. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 3-5 жовтня 2019. – Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2019. – С. 12-17.

15. Оптимізація використання природних ресурсів на територіях об’єднаних територіальних громад / [Лико Д. В., Лико С.М., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Якута О.О.] // Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, м. Житомир, 7 листопада 2019. – Житомир: Житомирська політехніка, 2019. – С. 126-127.

16. Lohvynenko, I.P., Lyko, S.M., Trochymchuk, I.M., Portukhay, O.I., Glinska, S.O. (2019). Structure of some rare flora species populations in conditions of Volhynian Upland. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 102-114. (Web of Science)

17. Лико Д.В. Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області / Лико Д.В., Лико С.М., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Якута О.О. // Вісник НУВГП - Випуск 2 (82). – 2018. – С. 31-45.

18. Геоекологічний стан локальних територій як передумова розвитку сільських об’єднаних територіальних громад Західно-Поліського регіону / Д. В. Лико, О. В. Мудрак, О.І. Портухай [та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 83-95.

19. O.I. Portuhay, D.V. Lyko, O.V. Mudrak, H.V. Mudrak. Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the West Polissya region. Сільське господарство та лісництво. – 2020. Випуск 1 (16). С. 194-211

20. Portukhay, O., Lyko, S., Mudrak, O., Mudrak, H., & Lohvynenko, I. Agroecological bases of sustainable development strategy for the rural united territorial communities of the Western Polissya region. Scientific Horizons, 2021, 24(6), 50-61 DOI: 10.48077/scihor.24(6).2021.50-61 (Scopus)
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top