Мартинюк Віталій Олексійович

Зміст

Біографія

Народився 29.07.1965 р. – с. Гоноратка Радивилівського району Рівненської області.
    Освіта:
Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, природничо-географічний факультет (1991); напрям підготовки – 0401 природничі науки, спеціальність – 01.18.00 «Географія і біологія», кваліфікація – вчитель географії і біології середньої школи. Відповідність сучасному шифру спеціальності – 01 Освіта 014 Середня освіта (Географія і біологія).
Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет, аспірантура при кафедрі фізичної географії (1998).
Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2010), спеціальність: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.
Тема дисертації “Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області”.
Вчене звання: доцент кафедри екології та збалансованого природокористування (2014).

Участь у наукових товариствах та громадська робота:
Член науково-технічної ради Рівненського природного заповідника, член Українського географічного товариства (УГТ), а також член президії Рівненського відділення УГТ. Бере участь у роботі Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Має призерів І, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАНу.
   

Підвищення кваліфікації (стажування):

-  Львівський національний університет імені Івана Франка (2010);
-  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2013);
-  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2014);
 Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (2015).
 

Тренінг «Створення дистанційних курсів на платформі Moodle» (15 год.) 21 грудня 2020 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Основи дистанційного зонування Землі: історія та практичне застосування» (32 год.) 15-27 березня 2021 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Основи дистанційного зонування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах» (40 год.) 18-31 жовтня 2021 р.
Посади

Вчитель географії загальноосвітньої школи №2 м. Рівне (1991-1994);
Вчитель географії гуманітарної гімназії м. Рівне (1995);
Викладач, старший викладач кафедри міжнародних відносин та країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (1998-2008);
Викладач та старший викладач кафедри екології Рівненського державного гуманітарного університету (2008-2012);
Доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету (2012-2015);
Доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету (2015-2018);
Професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету (з 2018).

 
Наукові інтереси

Теорія і практика дослідження озерно-басейнових систем (ОБС) України; конструктивна географія та геоекологія; конструктивно-географічна лімнологія; географічне моделювання ОБС; ландшафтознавство та ландшафтна екологія; ландшафтна лімнологія та ГІС-картографування природно-аквальних комплексів; рекреаційна лімнологія і туризм; ландшафтно-географічний кадастр озер; ландшафтно-географічний моніторинг ОБС Українського Полісся; історія природничо-географічних досліджень Українського Полісся; географічне та екологічне краєзнавство. Здійснює регіональні конструктивно-географічні дослідження ОБС України, розробляє екологічні паспорти озерних водойм для потреб багатоцільового кадастру та збалансованого природокористування. Має багаторічний досвід польових ландшафтно-географічних експедиційних та напівстаціонарних й стаціонарних досліджень ОБС Українського Полісся.
Реалізовані проекти

Призер конкурсу “Трансформація гуманітарної освіти в Україні” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” за рукопис навчального посібника “Український словник-довідник з екології” (Грант за І місце, 1994 р.);
Диплом Першого ступеня Переможця Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) (№ 88, 2012 р.);
Розробник та співавтор стратегії та плану соціально-економічного розвитку на 2017-2022 рр. Козинської об’єднаної територіальної громади (Рівненська область);
Здійснив гідрографічну оцінку поверхневих вод Волинського Полісся (2019) у рамках кафедральної теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (ДР № 0119U000510).
Підготовка наукових кадрів

Науковий керівник аспіранта 4-го року навчання Андрійчука С.В. зі спеціальності 101 – екологія на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Автор та співавтор понад 280 наукових праць, у тому числі дві з грифом Міністерства освіти і науки України.
Пошуковий профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського ID: 0038798 – адреса: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0038798
Google scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LT5EpWkAAAAJ
ORCID : 0000-0002-8654-3510

Scopus : https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Web of Science (WoS) : https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E2QTpFF3ZdI2EdRYmF4&rurl=https%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOS_GeneralSearch_input.do%3Fproduct%3DWOS%26search_mode%3DGeneralSearch%26preferencesSaved%3D%26SID%3DE2QTpFF3ZdI2EdRYmF4
Publons : https://publons.com/researcher/3431424/vitalii-martyniuk/

                                                Список основних наукових та навчально-методичних праць:

Монографії

1. Мартинюк В. Constructive and Geographical Assessment of Lake Sapropel Resources of Ukrainian Polissia. Natural resources of border areas under a changing climate. Monography. Edited by prof. Zb. Osadovsky and prof. M. Nosko. Slupsk–Chernihiv: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. PP. 151–162. (ISBN 978-83-7467-280-0)
2. Лико Д. В., Мартинюк В. О., Лико С. М., Портухай О. І., Зубкович І. В. Метод ґрунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся. Монографія. Рівне: Видавець О. Зень, 2019. 140 с. (ISBN 978-617-601-287-0)
3. Мартинюк В. О. Зубкович І. В. The landscape-lymnological analysis of the key land «Ostrivsky lakes» (Nobel national park, Ukraine). New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph; edited by authors. 7th ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. Pp. 238-263. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-140 (ISBN 978-9934-588-15-0)
4. Зубкович І. В., Мартинюк В. О. Особливості антропогенного навантаження на ландшафти Волинського Полісся у контексті геоекологічної діагностики озерно-басейнових систем. Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. C. 220-242. ISBN 978-9934-588-45-7 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-45-7.13
5. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Конструктивно-географічні засади оцінювання геоекологічного стану та охорони заповідно-рекреаційних озерно-басейнових систем Волинського Полісся. Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу. Частина 1: Серія монографій / [авт. кол. : Л.В. Боровик, І.Я. Львович, Л.В. Начева, М.В. Рибалкін, В.М. Соколов та ін.]. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020. С. 144-155. ISBN 978-617-7880-01-0. DOI: https://doi.org/10.30888/978-617-7880-01-0.2020-01-012 (Index Copernicus International, РІНЦ)
6. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Досвід батиметричного моделювання та ландшафтного картографування озер Поліського регіону України. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : Collective monograph ; Editorial board: dr U. Kempinska, dr H. Stepien, dr of Agricultural Sciences, Prof. R.A. Vozhehova. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2020. P. 2. Рp. 493-520. ISBN 978-9934-588-73-0 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.6

Навчальні та навчально-методичні посібники

1. Лико Д. В. Геологія, геоморфологія, метеорологія, гідрологія, ландшафтна екологія: поняття, терміни, категорії. Навчальний посібник / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк. – Рівне: РДГУ, 2015. – 72 с.
2. Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України: навч.-метод. посіб. / [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко, В. Мартинюк, В. Селецький; відп. за вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – Київ, 2016. – 72 с.

3. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з географії студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.040104 Географія* та 014.07 Середня освіта (географія) / Укладач: В.О. Мартинюк. Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2018.
4. Методичні вказівки для написання дипломних робіт для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040104 „Географія”* / Укладачі: Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай. Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2018.
5. Лико Д. В., Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Портухай О. І. Збірник тестових завдань зі шкільного курсу географії: Навчальний посібник. Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019.
6. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Упорядники Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай.– Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019.
7. Програма вступного випробування з конкурсного предмету «Географія» для вступників для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, І.Л. Суходольська. – Рівне: РДГУ, 2019.
8. Програма співбесіди з конкурсного предмета «Географія» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, І.Л. Суходольська. Рівне: РДГУ, 2019.

Статті у наукових виданнях, рекомендованих АК МОН України

1. Лико Д. В., Мартинюк В. О., Лико С. М., Осницька Н. О., Лисюк К. В. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ). Вісн. Харків. нац.-го університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. 2015. Вип. 13. С. 26–38.
2. Мартынюк В. А. Конструктивно-географические подходы к моделированию состояния водоемов рыбохозяйственного использования в Западном Полесье Украины. Наук. записки Вінницького держ. пед-го ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2016. Вип. 28. № 3-4. С. 134–145.
3. Мартинюк В. О. Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся). Наук. записки Тернопільського держ.-го педагог. ун.-ту. Серія : Географія. 2016. № 2 (41). С. 65–72.
4. Мартинюк В. О. Ландшафтно-геохімічна модель озера Сосно (Рамсарська транскордонна територія міжнародного значення «Прип’ять-Стохід-Простир»). Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць. 2017. Т. 1. № 14. С. 135–144.
5. Мартинюк В., Зубкович І., Андрійчук С. Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся). Наук. вісн. Східноєвроп.-го нац.-го ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2018. № 10 (383). С. 38–45.
6. Зубкович І., Мартинюк В. Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій. Наук. Вісн. Східноєвроп.-го нац.-го ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 27–36.
7. Мартинюк В. О., Зубкович І. Геоекологічний паспорт басейнової системи озера Двірське (Волинське Полісся). Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць. 2019. Т. 1. № 16. С. 76–84.
8. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Геоекологічні особливості водозбору та ландшафтно-ресурсний потенціал сапропелю озера Колпине. Наук. вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2020. № 5 (409). С. 34–41.Статті, що включені до міжнародних наукометричних баз та у закордонних виданнях

1. Martynyuk V. Constructive geographical model of the lake-basin specialized recreational system (on the example of the lake Ostrivske, Ukrainian Polesia). Journal of Wetlands Biodiversity. – 2015. – Volume 5. – PР. 115–126. (Master Journal List – Thomson Reuters)
2. Kovalchuk I. P., Martyniuk V. A. Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine. Geography and Natural Resources. 2015. Vol. 36. Issue 3. PP. 305–312. DOI: https://doi.org/10.1134/S1875372815030117 (Scopus)
3. Мартинюк В. О. Конструктивно-географічна оцінка стану озерно-басейнової системи природоохоронного типу. Наук. вісник Херсон. держ.-го ун.-ту. Серія: Географічні науки. 2016. Вип. 5. С. 86–94. (Index Copernicus International)
4. Мартинюк В. О. Оцінка ландшафтної структури локальних територій Волинського Полісся для потреб збалансованого природокористування. Наук. вісник Херсон. держ.-го ун.-ту. Серія: Географічні науки. 2017. Вип. 6. С. 152–159. (Index Copernicus International)
5. Мартинюк В. О. Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник «Дібрівський»). Наук. записки Тернопільського нац.-го педагог.-го ун.-ту. Серія: Географія. 2017. № 1 (42). С. 150–158. (Journal Factor)
6. Мартинюк В. О. Еколого-ландшафтні особливості стану басейнової системи озера Вежицьке (Волинське Полісся). Наук. вісн. Херсон. держ.-го ун.-ту. Серія: Географічні науки. 2017. Вип. 7. С. 151–158. (Index Copernicus International)
7. Мартинюк В. О., Зубкович І. В. Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинське Полісся). Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 3-4. С. 29–39. (Index Copernicus International)
8. Мартинюк В. О., Зубкович І. В. Ландшафтно-географічна модель басейнової системи озера Кримне для формування кадастрового паспорта. Наук. вісн. Херсон. держ.-го ун.-ту. Серія: Географічні науки. 2018. Вип. 8. С. 184–190. (Index Copernicus International)
9. Мартинюк В. О. Оцінка геоекологічого стану природно-антропогенної озерно-басейнової системи. Наук. записки Тернопільського нац.-го педагог.-го ун.-ту. Серія: Географія. 2018. № 1 (44). С. 137–146. (Journal Factor)
10. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Ландшафтно-географічне моделювання термічної стратифікації природно-аквального комплексу озера Світле (Волинське Полісся). Наук. вісн. Херсон. держ.-го ун.-ту. Серія: Географічні науки. 2018. Вип. 9. С. 131–139. (Index Copernicus International)
11. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся). Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2018. Вип. 30. С. 91–103. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-07 (Index Copernicus International)
12. Мартынюк В. А. Модель геоэкологического состояния озерно-бассейновой системы. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі. 2018. № 2. С. 108–116. (ВАК Республіки Білорусь)
13. Мартинюк В. О. Гідрографічні особливості поверхневих вод Верхньоприп’ятського фізико-географічного району (Волинське Полісся). Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2019. Вип. 11. С. 114–123. DOI https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2019-11-15 (Index Copernicus International)
14. Мартынюк В, Яжевич И. Из истории географических исследований Волынского Полесья в межвоенный период (1921-1939) польскими учеными. Slupskie prace geograficzne. Slupsk: Instytut Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Slupsku, 2019. Nr 16. Ss. 83-92. DOI: 10.34858/spg.16.2019.007 (Index Copernicus International)
15. Зубкович І. В., Мартинюк В. О. Особливості ландшафтної структури Волинського Полісся (за результатами польових досліджень на ключових ділянках). Наук. записки Сумського ДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. 2020. Том 2. Вип. 1. С. 3-18. doi.org/10.5281/zenodo.3727228 (Index Copernicus International)
16. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Оцінка геоекологічного стану басейну озера Охнич. Modern Scientific Researches. International periodic scientific journal. Minsk : Yolnat PE, 2020. Issue 12. Part 2(May). С. 101-108. DOI : 10.30889/2523-4692.2020-12-02-044 (Index Copernicus International)
17. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Еколого-географічна модель заповідно-рекреаційного типу басейну озера Засвяття (гідрологічний заказник «Оріхівський»). Colloquium-journal. Warszawa, 2020. № 19 (71). Część 2. С. 4-10. DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12052 (Index Copernicus International)
18. Мартинюк В. О., Залеський І. І., Зубкович І. В. Геоекологічний моніторинг озер зони потенційного техногенного впливу кар’єру «Хотиславський» (на прикладі озера Святе, Волинське Полісся). Colloquium-journal. Warszawa, 2020. № 21 (73). Część 1. С. 5-13. DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12106 (Index Copernicus International)
19. Андрійчук С. В., Мартинюк В. О. Басейново-ландшафтна модель оцінки геоекологічного стану та охорони озера (на прикладі гідрологічного заказника «Озерця»). Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал. Переяслав, 2020. Вып. 5(61), ч. 4. С. 6-15. (РІНЦ)

Статті в закордонних виданнях (наукові збірники, матеріали конференцій, семінарів)

1. Ковальчук И.П., Ковальчук А.И., Мартынюк В.А. Историко-географические аспекты содержания геоэкологического атласа озёрно-бассейновой системы // Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения издания томов серии “Россия. Полное географическое описание нашего Отечества”): материалы V междунар. конф. по исторической географии (Санкт-Петербург, 18-21 мая 2015 г.). Ч. I. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. С. 87–90.
2. Залесский И.И., Ковальчук И.П., Мартынюк В.А. Палеогеография голоцена Полесской низменности // Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения издания томов серии “Россия. Полное географическое описание нашего Отечества”): материалы V междунар. конф. по исторической географии (Санкт-Петербург, 18-21 мая 2015 г.). Ч. I. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. С. 295–299.
3. Мартинюк В.О. Регіональні особливості ландшафтно-географічного кадастру озерних ресурсів Волинського Полісся (Україна) // Природные ресурсы Полесья: оценка, использование, охрана: материалы Международной науч.-практ. конференции, (Пинск, 8–11 июня 2015 г.: в 2-х ч.) / Институт природопользования НАН Беларуси, Полесский государственный университет [и др.]; редкол.: В.С. Хомич (отв. ред.) [и др.] Пинск: УО «Полесский государственный университет» 2015. Ч. 2. С. 3–6.
4 .Мартынюк В. А., Журавчак Р.О. Озерно-бассейновые системы Украинского Полесья как природные ядра экологической сети // Перспективы сохранения и рационального использования природных комплексов особо охраняемых природных территорий: мат-лы Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 90-летию Березинского заповедника и 20-летию присвоения ему Европейского Диплома для охраняемых территорий, 26-29 авг. 2015 г., д. Домжерицы, Республика Беларусь / Управление делами Президента Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В. С. Ивкович (отв. ред.) [и др.]. Минск: Белорусский Дом печати, 2015. С. 116–118.
5. Ковальчук И. П., Лыко Д.В., Мартынюк В.А. Основные направления и перспективы региональных географо-лимнологических исследований озер Украинского Полесья // Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов: сб. материалов Междунар. науч.-практ. семинара, Брест, 21-25 сент. 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол.: А. К. Карабанов (гл. ред.), М. А. Богдасаров, В. С. Хомич. Брест : БрГУ, 2015. С. 12–15.
6.Ковальчук И. П., Мартынюк В.А. Геоинформационно-картографическое моделирование состояния озерно-бассейновых систем Украинского Полесья / И.П. Ковальчук, // Атласное картографирование: традиции и инновации / Материалы Х научной конференции по тематической картографии (Иркутск, 22-24 октября 2015 г.). Иркутск: Изд-во Инст-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. С. 164–166.
7. Мартынюк В. А. Конструктивно-географическое моделирования озерно-бассейновых систем рыбохозяйственного природопользования (на примере Украинского Полесья) // Геоэкологические проблемы современности: докл. VII Междунар. науч. конф. (Владимир, 9-10 окт. 2015 г.) / Рус. географ. о-во; Владимирский гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; Департамент образования Владим. обл. [и др.]. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. С. 70–75.
8. Мартынюк В. А. Особенности термической стратификации природных аквальных комплексов озер Украинского Полесья // Академику Л.С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей = Academician Leo Berg – 140: Collection of Scientific Articles / Междунар. ассоц. хранителей реки “Eco-TIRAS”, Образоват. фонд им. Л.С. Берга, Бендер. Историко-краеведческий музей; подгот.: Илья Тромбицкий; ред. совет: И.К. Тодераш [и др.]. Бендеры: Eco-TIRAS, 2016 (Tipogr. “Elan Poligraf”). С. 422–425.
9.Мартынюк В. А. Конструктивно-географические основы разработки паспорта озерного водоема рыбохозяйственной специализации // Основы рационального природопользования: Мат-лы V международн. научн-практ. конф. / Под общ. ред. В.В. Афонина. – Саратов: ООО Изд-й центр «Наука», 2016. С. 236–242. // Электронный ресурс: /files/pages/19242/14610577800.pdf
10.Мартынюк В. А., Грицик А.Б. Комплексные подходы в географическом моделировании водоемов рыбохозяйственного природопользования Западного Полесья Украины // Материалы II Всероссийской молодежной конференции “Рыбохозяйственные исследования на внутренних водоемах” (Санкт-Петербург, 19-21 апреля 2016 г.); ред. кол. А.А. Лукин (гл. редактор) и др. / ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ»). Санкт-Петербург, 2016. С. 230–235. // Электронный ресурс: mail.niorh.ru/download.pub/Conference/ Young_scientists_2016.pdf
11.Мартынюк В. А. Конструктивно-географический подход к оценке паводковых рисков озерно-бассейновых систем Полесья // Экология и защита окружающей среды: сб. докладов III Междун. научн.-практ. конф. (Минск,19 мая 2016 года) / Под общ. ред. И.А. Новикова. – Минск: Изд-во Белорусского гос. ун-та, 2016. С. 220–225.
12.Ковальчук И., Лыко Д., Мартынюк В. Геоэкологические проблемы озерных систем Украинского Полесья / И. Ковальчук, // “WaterLand-2016”: 1 st International Scientific Conference, Kaunas, Akademija, Lithuania, 06-12 June, 2016: book of abstracts. ISSN 2424-5739. Р. 44–47. http://conferencewaterland.weebly.com/book-of-abstracts.html
13.Мартынюк В. А. Морфометрическая классификация озерных водоемов Волынского Полесья (Украина) / В.А. Мартынюк // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья: сб. докл. Междунар. науч. конф. (Минск, 14–17 сент. 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / Нац. акад. наук Беларуси [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. Минск: Беларуская навука, 2016. С. 394–398.
14.Martyniuk V. O., Andriichuk S.V., Zubkovych I.V. Regional constructive geographical modeling of lake-basin systems of Ukraine // The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, p. 218-222.
15.Мартинюк В. О. Регіональне ландшафтно-гідрографічне ГІС-моделювання поверхневих вод Полісся // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : зб. навук. прац VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Прыроднае асяроддзе Палесся і навукова-практычныя аспекты рацыянальнага рэсурсакарыстання», Брэст, 12-14 верасня 2018 г. / Палескі аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі; рэдкал. М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.]. – Брэст: Альтернатива, 2018. Вып. 11. С. 70–73.
16.Мартынюк В. А. Ландшафтно-гидрографическая оценка Шацкого природного района (Волынское Полесье, Украина) // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии : мат-лы VI Междунар. науч. конф. (к 110-летию со дня рождения профессора В.А. Дементьева), Минск, 13–16 нояб. 2018 г. / редкол.: А.Н. Витченко (гл. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2018. С. 212–2015.
17. Лыко Д. В., Лыко С. М., Мартынюк В. А., Портухай О. И., Якута О. А., Зубкович И. В. Картографическое моделирование природно-хозяйственного освоения локальных территорий. Актуальные проблемы наук о Земле: исследования трансграничных регионов : сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф., приуроч. к 1000-летию г. Бреста, Брест, 12–14 сент. 2019 г. : в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, Брест. гос. техн. ун-т ; редкол.: А.К. Карабанов, М.А. Богдасаров, А.А. Волчек. – Брест : БрГУ, 2019. Ч. 2. С. 183-186.
18. Мартынюк В. А., Андрийчук С. В., Зубкович И. В. Ландшафтно-географическое моделирование природно-аквальных комплексов озер Украинского Полесья. Современные направления развития физической географии : научные и образовательные аспекты в целях устойчивого развития [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию фак. географии и геоинформатики Белорус. гос. ун-та и 65-летию Белорус. геогр. о-ва, Минск, 13–15 нояб. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Е. Г. Кольмакова (гл. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2019. С. 172-177.
19. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В., Зубкович. В.В. Розподіл 137Cs у ґрунтово-геохімічній мікрокатені водозбору оз. Миляцьке (Волинське Полісся). Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 4), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. Рр. 106-108. DOI 10.36074/05.06.2020.v4.40
20. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Геоекологічний моніторинг озер національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform. С. 107-113. DOI: 10.36074/24.07.2020.v4.31
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top