Андрійчук Сергій Володимирович

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта
Звіт 1 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 рік навчання
Звіт 2 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 2 рік навчання
Звіт 3 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 3 рік навчання
Звіт 1 семестр 4 року навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 семестр 4 року навчання

Авторські профілі

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IrEl7AgAAAAJ

ORCID: ORCID: 0000-0001-6553-1855

Сертифікати

Тренінг «Важливість експортного контролю та РХБЯ виклики» КНУ імені Тараса Шевченка (13-20 квітня 2021 року).

Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 4), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. 

Еколого-географічна модель заповідно-рекреаційного типу басейну озера Засвяття (гідрологічний заказник «Оріхівський»). Colloquium-journal. Warszawa, 2020. 

Досвід батиметричного моделювання та ландшафтного картографування озер Поліського регіону України. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : Collective monograph ; Editorial board: dr U. Kempinska, dr H. Stepien, dr of Agricultural Sciences, Prof. R.A. Vozhehova. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2020.

Regional constructive geographical modeling of lake-basin systems of Ukraine. The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings (April 27-28, 2018). Brno: Baltija Publishing, 2018. 

Список наукових публікацій

Розділи у наукових монографіях, що видані в Україні:

1. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Конструктивно-географічні засади оцінювання геоекологічного стану та охорони заповідно-рекреаційних озерно-басейнових систем Волинського Полісся. Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу. Частина 1: Серія монографій / [авт. кол. : Л.В. Боровик, І.Я. Львович, Л.В. Начева, М.В. Рибалкін, В.М. Соколов та ін.]. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020. С. 144-155. ISBN 978-617-7880-01-0. DOI: https://doi.org/10.30888/978-617-7880-01-0.2020-01-012 (Index Copernicus International, РІНЦ)

Статті в наукових фахових виданнях, рекомендованих
Атестаційною колегією МОН України

2. Мартинюк В., Зубкович І., Андрійчук С. Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся). Наук. вісн. Східноєвроп.-го нац.-го ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2018. № 10 (383). С. 38–45.
3. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Ландшафтно-географічне моделювання термічної стратифікації природно-аквального комплексу озера Світле (Волинське Полісся). Наук. вісн. Херсон. держ.-го ун.-ту. Серія: Географічні науки. 2018. Вип. 9. С. 131–139. (Index Copernicus International)
4. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся). Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2018. Вип. 30. С. 91–103. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-07 (Index Copernicus International)
5. Зубкович І., Мартинюк В., Андрійчук С. Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій. Наук. вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 27–36.
6. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Геоекологічні особливості водозбору та ландшафтно-ресурсний потенціал сапропелю озера Колпине. Наук. вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2020. № 5 (409). С. 34–41.
7. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В. Оцінка еколого-географічного стану басейнової системи озера Стрільське (гідрологічна пам’ятка природи). Вісн. Харків. нац.-го ун.-ту імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. 2020. Вип. 24.

Публікації у закордонних виданнях (у тому числі в державах Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу)

– розділи у наукових монографіях:

8. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Досвід батиметричного моделювання та ландшафтного картографування озер Поліського регіону України. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : Collective monograph ; Editorial board: dr U. Kempinska, dr H. Stepien, dr of Agricultural Sciences, Prof. R.A. Vozhehova. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2020. P. 2. Рp. 493-520. ISBN 978-9934-588-73-0 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.6
9. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В. Кадастрово-ландшафтне моделювання озер природно-заповідного фонду верхньої Прип’яті. Scientific research of the XXI century. Volume 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. Pp. 42-52. ISBN 978-1-7364133-0-2 DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-001-42-52

– статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних:

10. Мартынюк В. А., Андрийчук С. В. Ландшафтно-лимнологическая оценка озера Кричевичское для целей рекреационного рыболовства. Туризм и гостеприимство. Пинск: 2020. Выпуск 2. С. 54-63. (Бази даних: ВАК Республіки Білорусь, Ulrich's, РІНЦ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Scientific Indexing Services, CiteFactor (Academic scietific journals), Google Академія, Кіберленінка, ЕБС «Лань», Electronic Journals Library, Соціонет)
11. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Оцінка геоекологічного стану басейну озера Охнич. Modern Scientific Researches. International periodic scientific journal. Minsk : Yolnat PE, 2020. Issue 12. Part 2(May). С. 101-108. DOI : 10.30889/2523-4692.2020-12-02-044 (Index Copernicus International)
12. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Еколого-географічна модель заповідно-рекреаційного типу басейну озера Засвяття (гідрологічний заказник «Оріхівський»). Colloquium-journal. Warszawa, 2020. № 19 (71). Część 2. С. 4-10. DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12052 (Index Copernicus International)
13. Мартынюк В., Зубкович И., Андрийчук С. Методические подходы к оценке геоэкологического состояния озерно-бассейновой системы. Slupskie prace geograficzne. Slupsk: Instytut Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Slupsku, 2020. Nr 17.

– статті в інших наукових збірниках

14. Martyniuk V. O., Andriichuk S. V., Zubkovych I. V. Regional constructive geographical modeling of lake-basin systems of Ukraine. The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings (April 27-28, 2018). Brno: Baltija Publishing, 2018. Рp. 218-222.
15. Мартынюк В. А., Андрийчук С. В., Зубкович И. В. Ландшафтно-географическое моделирование природно-аквальных комплексов озер Украинского Полесья. Современные направления развития физической географии: научные и образовательные аспекты в целях устойчивого развития [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию фак. географии и геоинформатики Белорус. гос. ун-та и 65-летию Белорус. геогр. о-ва, Минск, 13–15 нояб. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Е. Г. Кольмакова (гл. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2019. С. 172-177.
16. Мартинюк В.О., Зубкович І.В., Андрійчук С.В., Зубкович. В.В. Розподіл 137Cs у ґрунтово-геохімічній мікрокатені водозбору оз. Миляцьке (Волинське Полісся). Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 4), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. Рр. 106-108. DOI 10.36074/05.06.2020.v4.40
17. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Геоекологічний моніторинг озер національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform. С. 107-113. DOI: 10.36074/24.07.2020.v4.31

Публікації, які додатково відображають результати дисертаційного дослідження та їхню апробацію:

18. Мартинюк В. О., Зубкович І.В., Андрійчук С. В. Нові дослідження явища термічної стратифікації озер Волинського Полісся. Збірник тез виступів учасників Міжн. наук.-практ. конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю МЕГУ імені С. Дем’янчука (11-12 жовтня). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2018. С. 296-299.
19. Мартинюк В. О., Зубкович І.В., Андрійчук С. В. Регіональна геоекологічна оцінка озер Українського Полісся. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 78-86.
20. Мартинюк В., Зубкович І., Андрійчук С., Павлов А. Конструктивно-географічна оцінка ресурсного потенціалу сапропелю озера Любитівське (Любомльсько-Ковельський фізико-географічний район). Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії: Наук. зб.: Вип. 65. / Ковельс. міськ, рада; упр-ня культури, з питань релігій та національностей Волин. ОДА; СНУ ім. Лесі Українки; Волин. краєзн. музей; Ковельск. Іст. музей; ВОО НСКУ; Упоряд. Г. Бондаренко, І. Прокопів, А. Семенюк, А. Силюк. – Ковель, 2018. – С. 168-173.
21. Мартинюк В., Зубкович І., Андрійчук С. Досвід напівстаціонарних ландшафтно-геохімічних досліджень озерних водозборів Волинського Полісся. Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 10-12 травня 2019 р.). Львів, 2019. С. 21-25.
22. Андрійчук С. В., Зубкович І. В., Мартинюк В. О. Цифрова ландшафтна карта озера Радожичі (Волинське Полісся). Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовт. 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький : ХНУ, 2019. С. 116-119.
23. Лико Д. В., Мартинюк В. О., Лико С. М., Андрійчук С. В., Зубкович І. В., Портухай О. І., Суходольська І. Л., Ковальчук Н. С. Стаціонарні еколого-ландшафтні дослідження озерно-басейнових систем Українського Полісся. Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовт. 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький : ХНУ, 2019. С. 134-137.
24. Андрійчук С. В., Мартинюк В. О. Басейново-ландшафтна модель оцінки геоекологічного стану та охорони озера (на прикладі гідрологічного заказника «Озерця»). Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал. Переяслав, 2020. Вып. 5(61), ч. 4. С. 6-15. (РІНЦ)
25. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Проблема ГІС-оцінки ландшафтно-ресурсного потенціалу озер Українського Полісся. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : мат-ли Всеукр. інтернет-конф., присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, докт. с-г наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України, акад. МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2020. С. 126-130.
26. Мартинюк В.О., Зубкович І.В., Андрійчук С.В. Геоінформаційні підходи до розробки моделі лісо-аграрно-озерного типу природокористування. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Рівне, 3 квітня 2020 року) / МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 92-97.
27. Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Андрійчук С. В. Батиметричне моделювання озер Волинського Полісся для потреб їхнього ландшафтного картографування. Географія та екологія: наука і освіта: зб. матеріалів 8 Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 квіт. 2020 р. / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницької держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.]; [редкол.: Браславська О.В. (відпов. ред.), Лаврик О.Д., Денисик Г.І. та ін.]. Умань: Візаві, 2020. С. 116-121.
28. Мартинюк В. О, Андрійчук С. В. Еколого-ландшафтне моделювання озер природоохоронних територій Волинського Полісся. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. Рівне: НУВГП, 2020. С. 125-131.
29. Мартинюк В., Андрійчук С. Ландшафтно-географічна модель рекреаційного природокористування озера Кричевицьке. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2020», 14-15 травня 2020 року, НУБіП України, Київ. К.: НУБіП України, 2020. С. 190-193.
30. Андрійчук С. В., Мартинюк В. О. Особливості геоекологічного стану водозбору гідрологічного заказника «Озеро Чисте» (Волинське Полісся). Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 травня 2020 року. Львів : Львівський науковий форум, 2020. С. 16-18.
31. Андрійчук С. В., Мартинюк В. О. Геохімічні особливості донних відкладів озера Поворське. Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. студ., аспір. та молод. учених, м. Маріуполь, 29 травня 2020 р. ; за заг. ред. Г.О. Черніченка. Маріуполь: МДУ, 2020. С. 4-6.
32. Андрійчук С. В., Мартинюк В. О. Оцінка структури земельних угідь та геоекологічні особливості водозбору озера Білинське. Мат-ли Всеукр. наук. конф. молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 155-157.
33. Андрійчук С., Мартинюк В., Суравцева М. Особливості геоекологічного стану озера Оскуп’є (Волинське Полісся). Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. Переяслав, 2020. С. 6-9. Доступно: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/79/cat/3
34. Мартинюк В., Андрійчук С., Зубкович І. Проблема оцінки геоекологічного стану озер басейну Західного Бугу. Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся. Зб. наук. праць Міжн-ної наук.-практ. конф. до 130-річчя від дня народження видатного польського дослідника Полісся Ст. Малковського та у рамках проведення Водного форуму до 105-річчя Національного університету водного господарства і природокористування. Рівне : НУВГП, 2020. С. 218-222.
35. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В., Зубкович І. В. Кадастрово-ландшафна модель оз. Річицьке (Волинське Полісся). Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку : зб. наук. пр. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 22-24 верес. 2020 р.) / гол. ред. кол. Д.В. Лико [та ін.]. Рівне, 2020. С. 132-137.

E-mail 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top