Лисиця Андрій Валерійович

Зміст

Біографія

    Лисиця Андрій Валерійович, народився 14.03.1964 року. В 1981 р. закінчив СШ № 3 м. Рівне. В 1986 р. закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка, кафедра біофізики, спеціальність «біолог-біофізик, викладач біології і хімії». 1995 р. закінчив аспірантуру в Інституті експериментальної та клінічної ветеринарної медицини (м. Харків). 2002 р. захистив кандидатську дисертацію з біофізики (КНУ ім. Тараса Шевченко, м. Київ), 2006 р. отримав звання доцента, 2015 р. – захистив докторську дисертацію з екології (Інститут агроекології та природокористування, м. Київ), з 2016 р. – професор кафедри екології, географії та туризму РДГУ.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Тренінг «Важливість експортного контролю та РХБЯ виклики» КНУ імені Тараса Шевченка (13-20 квітня 2021 року).

INTERSHIP_CERTIFICATE Словаччина (23.04.2018-25.10.2018 р.)

«About modern problems in science and ways to solve them». Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria 2021, 6-8 грудня 2021 р.
Посади
Середня школа № 20, м. Рівне, вчитель біології та хімії – 1986-1989 рр.;
Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, старший лаборант, асистент кафедри педагогіки та методики початкового навчання – 1989-1991 рр.;
Інститут епізоотології Національної академії аграрних наук, науковий співробітник – 1991-2003 рр., завідувач лабораторії диференційної діагностики – 2004-2016 рр.;
Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри екології, географії та туризму – з 2016 р. по даний час.
Наукові інтереси

- вплив ксенобіотиків, зокрема дезінфектантів виготовлених на основі поліалкіленгуанідинів (ПАГів), на екологічні системи (водойми, ґрунт, фітоценози тощо);
- застосування ПАГів в агровиробництві, комунальні сфері, рибництві, для знезараження відходів та знезараження питної води;
- розробка нових дезінфектантів та лікувально-профілактичних препаратів для ветеринарної медицини;
- екологічна токсикологія;
- вивчення молекулярних механізмів дії ксенобіотиків на біологічні системи;
- оптимізація і валідація методики лабораторних досліджень (метод мас-спектрометрії, метод штучних бішарових фосфоліпідних мембран та ін.);
- біохімія, біофізика, молекулярна біологія, антропологія, психофізіологія, зоопсихологія;
- радіаційна біофізика і радіоекологія.
Реалізовані проекти

«Вплив радіаційного забруднення на розвиток лейкозу у тварин»,
«Вміст мікроелементів в ґрунтах, воді, кормах Західного Полісся України на продуктивність і здоров’я сільськогосподарських тварин»,
«Визначення фармацевтичної сумісності біологічно активних речовин в комплексних лікувально-профілактичних препаратах за допомогою методу мас-спектрометрії»,
«Цеоліт-смектитові туфи, їх властивості, застосування в агровиробництві»,
«Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії»,
«Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи»,
«Вивчення біофізичних та біохімічних механізмів взаємодії біоцидів з компонентами цитоплазматичних мембран», та ін.
Підготовка наукових кадрів

Керую курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів, консультую аспірантів та докторантів.
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MgWy0sUAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9028-8412

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35603968200

Web of Science (WoS) : https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=C1pmcDf6T9T8IE3bYNg&search_mode=GeneralSearch&prID=ff590d4e-846d-407c-b797-c62c5a3e849e

Publons : https://publons.com/researcher/1897504/andriy-v-lysytsya/

Автор або співавтор близько 150 наукових публікацій, в тому числі 4 монографій та одного навчального посібника, автор або співавтор 15 патентів на винаходи та корисні моделі.

Список основних наукових та навчально-методичних праць


1. Oxidative Lipidomics of Apoptosis: Quantitative Assesment of Phospholipid Hydroperoxides in Cells and Tissues / Vladimir A. Tyurin, Yulia Y. Tyurina, Vladimir B. Ritov, Andriy Lysytsya, Andrew A. Amoscato, Patrick M. Kochanek, Ronald Hamilton, Steven T. DeKosky, Joel S. Greenberger, Hulya Bayir, and Valerian E. Kagan // Methods in Molecular Biology. – 2010. – Vol. 610. – Part 4. – P. 353-374. DOI: 10.1007/978-1-60327-029-8_21 (SCOPUS)
2. 50 років наукової діяльності Інституту епізоотології Української академії аграрних наук: історично-документальне видання / [М.С. Мандигра (гол. ред.), І.В. Степаняк, А.В. Лисиця та ін.]. – Луцьк: ВАТ „Волинська обласна друкарня”, 2010. – 220 с.
3. Лисиця А.В. Вплив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на плазматичну мембрану фібробластів курячих ембріонів та на штучну бішарову ліпідну мембрану / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия, О.Я. Шатурський // Біотехнологія. – 2010. - Т. 3, № 2. - С. 56-61. http://biotechnology.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=261%3A2011-12-11-13-56-04&catid=26%3A2o2010&Itemid=28&lang=uk
4. Лисиця А.В. Стимулювання проростання насіння полімерними похідними гуанідину / А.В. Лисиця // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. - № 3 (19). Електронне видання: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-3/10lavpdg.pdf.
5. Лисиця А.В. Перспективи використання у тваринництві флокулянтних властивостей біоцидів на основі полімерних похідних гуанідину / А.В. Лисиця, М.С. Мандигра // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 334-340.
6. Романішина О.О. Біоцидна дія полімерних похідних гуанідину на культуру лептоспір / О.О. Романішина, Ю.М. Мандигра-Мельник, А.В. Лисиця, М.С. Мандигра // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія „Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва” – К., 2010. – Вип. 151. – Ч. 2. – С. 166-170.
7. Масс-спектрометрические исследования нового антигельминтного препарата гельмисан / Мандыгра Н.С., Лисица А.В., Березовский А.В., Галат М.В. // Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней животных и птиц: Сб. научных трудов ведущих ученых России и Зарубежья. Вып. 3. - Екатеринбург: Уральское издат., 2010. – С. 174-177.
8. Патент на корисну модель № 53487 Мазь захисна для вимені „Інстеп”, МПК (2009) А61К 31/00 / М.С. Мандигра, А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра-Мельник, І.М. Дмитрієв (UA). – Заявлено 01.04.2010, номер заявки u 2010 03766; Опубліковано 11.10.2010, Бюл. № 19.
9. Мандигра М.С. Аналіз токсичних властивостей полігексаметиленгуанідину / М.С. Мандигра, А.В. Лисиця // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 6 (79). – С. 9-12.
10. Лисица А.В. Резистентность бактерий к катионным дезинфектантам / Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы инфекционных болезней молодняка и других возрастных групп сельскохозяйственных животных, рыб и пчел» (г. Москва, 26-27 апреля 2011 г.) // М.: ВНИИЭВ, 2011. – С. 228-232.
11. Патент на корисну модель № 58712 Стимулятор росту рослин із знезаражуючими властивостями, МПК (2011.01) А01N 47/40 А01С 1/00 / М.С. Мандигра, А.В. Лисиця; заявник і власник патенту Інститут епізоотології НААН. - заявл. 09.09.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
12. Лисиця А.В. Дія полігексаметиленгуанідину на мембрани клітин / V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 82.
13. Лисиця А.В. Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину / А.В. Лисиця // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. - № 3 (25). Електронне видання: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_3/11lav.pdf.
14. Лисиця А.В. Стимулюючі властивості полігексаметиленгуанідину / Лисиця А.В. // Тезисы докладов Научно-практ. конф. «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» Новый Свет, Крым, Украина, 23–28 мая 2011. – Киев, 2011. – С. 749, 750.
15. Лисиця А.В. Біоцидна дія похідних гуанідину на мікобактерії туберкульозу / А.В. Лисиця, Г.М. Дяченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. - № 9. – С. 57-61.
16. Патент на корисну модель № 63862 Засіб дезінфікуючий стійкий до замерзання «Епідез-бар’єр», МПК А61К 33/18 (2006.01) / М.С. Мандигра, С.П. Сергійчик, А.В. Лисиця, Р.І. Зінкевич, Ю.М. Мандигра-Мельник // заявник і власник патенту Інститут епізоотології НААН. - заявл. 14.03.2011 заявка № u 2011 02987; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
17. Лисиця А.В. Адаптація мікроорганізмів до катіонних біоцидів // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. - № 3 (48). – С. 119-122.
18. Лисиця А.В. Особливості дії полігексаметиленгуанідину на штучну пласку бішарову фосфоліпідну мембрану / А.В. Лисиця, О.Я. Шатурський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. - № 2. – С. 79-83.
19. Дезінфікуючі засоби на основі полімерних похідних гуанідину. Методичні рекомендації / Лисиця А.В., Мандигра Ю.М., Романішина О.О. // Затверджено науково-методичною радою державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, протокол № 4 від 21 грудня 2011 р. – Рівне: ІЕ НААН, 2012. – 20 с.
20. Лисиця А.В. Зниження чутливості еукаріотичних клітин до дії вірусів завдяки модифікації їх поверхні полігексаметиленгуанідином / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2012: матерiали VIII Міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь, 23–27 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молодi та спорту України, Севастоп. нац. тех. ун-т; наук. ред. С.Ф. Барановський. - Севастополь: СевНТУ, 2012. – С. 184-185.
21. Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції / Мандигра М.С., Лисиця А.В., Жигалюк С.В., Дмитрієв І.М., Величко Ю.М., Андрущук І.Л., Мандигра Ю.М., Романішина О.О. // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ІЕКВМ. – 2012. – № 96. - С. 163-165.
22. Морозостійкий дезінфектант епідез-бар’єр / Лисиця А.В., Бойко О.П., Мандигра Ю.М., Романішина О.О., Андрущук І.Л. // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2012. – С. 93-95.
23. Патент на корисну модель № 71588 Спосіб дезінфекції лабораторного та іншого обладнання для ветеринарної медицини, МПК А61К 33/18 (2006.01) / О.О. Романішина, М.С. Мандигра, А.В. Лисиця // заявник і власник патенту Інститут епізоотології НААН. - заявл. 30.09.2011 заявка № и 2011 11572; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
24. Лисица А.В. Исследование олигомерного состава полигексаметиленгуанидина / А.В. Лисица, А.В. Ребриев // IV Съезд биофизиков России. Симпозиум IV «Новые тенденции и методы в биофизике». Материалы докладов. - Нижний Новгород, 2012. - С. 55.
25. Лисиця А.В. Генетичне підґрунтя когнітивних процесів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» – Острог: Вид. НУ «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 166-173.
26. Лисиця А. В. Дія дезінфектантів з полігексаметиленгуанідином на культури клітин евкаріот / Лисиця А. В., Кривошия П.Ю. // Вісник Житомирського нац. агроекологічного ун-ту. – 2012. – № 1. – т. 3. – ч. 1. – С. 267-271.
27. Лисиця А.В. Цитотоксична дія полігексаметиленгуанідину // Тези доп. VІ Міжнар. наук. конф. «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», Україна, Київ, 9-11 жовтня 2012 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 136.
28. Лисиця А.В. Мас-спектрометричні дослідження олігомерного складу полігексаметиленгуанідину / Лисиця А.В., Ребрієв А.В., Поліщук В.В. // Біотехнологія. – 2012. – Т. 5. – № 5. – С. 109-113. (Google Scholar) http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2012_5_5_14
29. Лисиця А.В. Вірусопротекторна дія полігексаметиленгуанідину на клітини евкаріот / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия, Л.Б. Кот // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. - № 7 (36). Електронне видання: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_7/12lav.pdf.
30. Лисиця А.В. Стимуляція проліферативної активності клітин солями ПГМГ / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2012. - № 4 (53). – С. 21-26.
31. Лисиця А.В. Екологічно безпечний дезінфектант полімерної будови для використання в зимовий період / Лисиця А.В., Бойко О.П., Мандигра Ю.М. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. - № 19 (244). – С. 16-19.
32. Комплексна дія полімерних похідних гуанідину на клітинні культури / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия, М.С. Мандигра, І.В. Степаняк, Л.Б. Кот, C.В. Жигалюк, І.Л. Андрущук, І.М. Дмитрієв // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2013. – Вип. 22. – С. 328-337. (Google Scholar), http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2013_22_58
33. Лисиця А.В. Діагностика обдарованості в галузі природничих наук / А.В. Лисиця, Т.Г. Горчак // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид. НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 101-105.
34. Исследование свойств дезинфицирующих композиций содержащих полигексаметиленгуанидин / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, О.А. Романишина, О.П. Бойко, Н.С. Мандыгра // Естественные и технические науки. – 2013. – № 4. – С. 66-68. (РИНЦ), http://elibrary.ru/item.asp?id=20283072
35. Лисиця А.В. Фармацевтична сумісність інгредієнтів в новому дезінфектанті «епідез-бар’єр» // Біоресурси і природокористування. – 2013. – Т. 5. – № 3-4. – С. 22-27. (РИНЦ, Google Scholar). http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpc_2013_5_3-4_6
36. Лисиця А.В. Взаємодія солей полігексаметиленгуанідину з ліпідними компонентами мембран / А.В. Лисиця, А.В. Ребрієв // Біофізичний вісник. – 2013 – Вип. 1 (29). – С. 19-29. http://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2325
37. Lysytsya A. The polyhexamethyleneguanidine stimulation of seeds growing and cell proliferation / Lysytsya A., Lyco S., Portuhaj O. // Journal of Materials Science and Engineering B. - 2013. – Vol. 3. - № 10. – Р. 653-660. (Web of Science), DOI: 10.17265/2161-6221/2013.10.004
38. О целесообразности введения в состав дезинфицирующих средств на основе полигексаметиленгуанидина других биологически активных веществ / Мандыгра Н.С., Мандыгра Ю.Н., Лисица А.В., Романишина О.А., Бойко О.П. // Матеріали міжн. наук. конф. «Main courses of improvement of veterinarian services in the era of power and happiness», Респ. Туркменистан, Ашхабад, 6-7 сентября 2013. – Asgabat: Turkmen dowlet nesiryat gullugy, 2013. – С. 199-201.
39. Лисиця А.В. Динаміка стереохімічних змін молекули полігексаметиленгуанідину в залежності від рН / Лисиця А.В., Мащенко В.А., Андрущук І.Л. // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2013. - № 14. – С. 46-52.
40. Лисиця А.В. Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами / А.В. Лисиця, А.В. Ребрієв // Український біохімічний журнал. – 2014. – т. 86. - № 1. – С. 56-67. (SCOPUS). DOI: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.01.056
41. Lysytsya A. The antiviral action of polyhexamethyleneguanidine derivatives / Lysytsya A., Mandygra M. // Journal of Life Sciences. – 2014. – Vol. 8. - № 1. – P. 22-26. (Google Scholar, Index Сореrnicus), DOI: 10.17265/1934-7391/2014.01.004
42. Mandygra M.S. Some aspects of the polyhexamethyleneguanidine salts effect on cell cultures / M.S. Mandygra, A.V. Lysytsya // Agricultural science and practice. – 2014. – Vol. 1. - № 1. – Р. 62-67. https://doi.org/10.15407/agrisp1.01.062
43. Лисиця А. Біофізичні аспекти дії на нейрони полімерних похідних гуанідину // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VІІ Міжнар. наук. конф., Київ, 7-9 жовтня 2014 р. – К.: Логос, 2014. - С. 97.
44. Патент на корисну модель № 94705 Бактерицидний лак «Епідез-ПФ», МПК С09D 5/14 (2006.01) / Лисиця А.В., Андрущук І.Л. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 12.06.2014 заявка № и 2014 06605; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.
45. Лисица А.В. Определение дезинфицирующих качеств полигексаметилгуанидина и его композиций с другими биоцидами / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, О.А. Романишина, Н.С. Мандыгра, О.П. Бойко // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2014. – № 9. – С. 18–22. (РИНЦ), http://www.sciencelib.info/vzb_issues_2014_9.html
46. Лисица А.В. Некоторые особенности действия солей полигексаметиленгуанидина на культуры клеток / Лисица А.В., Гулюкин М.И., Кулешов К.В., Степанова Т.В. // Ветеринария и кормление. – 2014. – № 2. – С. 23–25. (РИНЦ), http://vetkorm.ru/data/uploads/archive/2014/2-2014/2-14-vivod-.pdf
47. Шевченко А.М. Мас-спектрометрична оцінка Ектосану-плюс – нового комбінованого інсектициду з репелентною дією / Шевченко А.М., Лисиця А.В. // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ вет. препаратів та корм. добавок і Інституту біології тварин. – 2015. – Вип. 16. – № 2. – С. 417–422.
48. Використання полімерних похідних гуанідину для очистки стічних вод та знезараження відходів агровиробництва / Андрущук І.Л., Лисиця А.В. // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин» (24 червня 2015 р.). – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – С. 5–6.
49. Лисиця А.В. Деякі особливості впливу ПГМГ на біологічні системи різного рівня / Лисиця А.В. // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня, 2015. Зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 15.
50. Лисиця А.В. Визначення коефіцієнтів переходу полігексаметиленгуанідину в рослини / Лисиця А.В. // Зб. наук. праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища» (Рівне, 21-23 жовтня 2015 р.), РДГУ; за ред. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 111–112.
51. Перспективы использования в пчеловодстве дезинфектантов на основе полигексаметиленгуанидина / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, С.В. Жигалюк // Инновационные технологии в пчеловодстве и проблемы сохранения генофонда медоносных пчел: материалы Всероссийской научно-практической заочной конференции с международным участием, посвященная памяти Почетного академика Академии наук Республики Башкортостан Джигандара Тагировича Шакирова (22 апреля 2015 г.); под ред. проф. Мударисова Р.М. [и др.]. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. – С. 133–136.
52. Лисиця А.В. Визначення фармацевтичної сумісності ПГМГ з біологічно активними речовинами методом мас-спектрометрії / Лисиця А.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2015. – № 7. – С. 184–190. http://www.vetbiotech.kiev.ua/volumes/JRN27/25.pdf
53. Методичні рекомендації щодо використання в агровиробництві цеолітових туфів та засобів на їх основі / Мандигра М.С., Лисиця А.В., Романюк В.Л. – К.: Аграрна наука, 2015. – 40 с.
54. Диференційна чутливість мікроорганізмів до полігексаметиленгуанідину / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко, О.О. Романішина, М.С. Мандигра // Мікробіологічний журнал. – 2015. – Т. 77. – № 5. – С. 11–19. (SCOPUS), http://www.imv.kiev.ua/images/doc/MBJ/2015/UMJ_05_2015.pdf
55. Патент на корисну модель № 103689 Епідез-гель протипаразитарний, МПК А61К 9/40 (2006.01) / Лисиця А.В., Пепко В.О., Жигалюк С.В. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 26.06.2015 заявка № u 2015 06331; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
56. Лисица А.В. Перспективы применения полимерных производных гуанидина в ветеринарной медицине / Лисица А.В. // «Инновационные подходы и технологии для повышения эффективности производств в условиях глобальной конкуренции» межд. научно-практ. конф., посв. памяти проф. Тулеуова Е.Т. (Республика Казахстан, 01 марта 2016 г.) – Семей: Гос. университет им. Шакарима, 2016. – Т. II. – С. 686-688.
57. Патент на корисну модель № 106589 Інсекто-акарицидний препарат зі знезаражуючим ефектом «Засіб для обробки тваринницьких приміщень Акаротак Е», МПК (2016.01) А61К 9/8 (2006.01), А61К 31/00, А61Р 31/04 (2006.01) / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Лисиця А.В., Жигалюк М.В., Дмитрієв І.М. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 30.11.2015 заявка № u 2015 11855; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
58. Можливості використання інсекто-акарицидів для санації тваринницьких приміщень у присутності поголів’я / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Лисиця А.В., Жигалюк М.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2016. - № 28. – С. 68-78.
59. Знезараження ґрунту підгодівельних майданчиків для диких копитних тварин препаратами ПГМГ / Пепко В.О., Жигалюк С.В., Лисиця А.В. // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин» (16 червня 2016 р.). – Київ: ЦП «Компринт», 2016. – С. 65–68.
60. Лисиця А.В. Застосування полімерних похідних гуанідину для обробки насіннєвого матеріалу / Лисиця А.В., Велесик Т.А. // Матеріали 4-го міжн. конгресу «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016). – Львів: ТзОВ «ЗУК центр», 2016. – С. 210.
61. Патент на корисну модель № 113567 Засіб для знезараження та стимуляції проростання насіння, МПК (2016.01) А 01N 47/40, A 01C 1/00 / Лисиця А.В., Велесик Т.А. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 01.06.2016 заявка № u 2016 05931; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3.
62. Екологічні аспекти застосування біоцидів на основі полігексаметиленгуанідину в агропромисловому виробництві. Методичні рекомендації / Лисиця А.В. – Рівне: РДГУ, 2017. – 32 с.
63. Research on the impact of polyhexamethyleneguanidine on the plant component of biocenoses / Lysytsya A. V. // Biosystems Diversity. - 2017. - 25(2), 89–95. (Web of Science, Scopus), DOI:10.15421/011713
64. Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві // Лисиця А.В., Висоцький А.О., Мандигра Ю.М. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2017. - № 30. – С. 133-145.
65. The role of Pseudomonas bacteria in the Kaniv reservoir ecosystem (Ukraine) / N. Matvienko, A. Didenko, V. Shepelevich, A. Lysytsya // 6th Aquatic biodiversity international conference – 2017 – University of Sibiu. Romania. P. 32.
66. Деякі результати передпосівної обробки насіння кукурудзи полігексаметиленгуанідином / Лисиця А.В., Жигалюк С.В., Велесик Т.А. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва", м. Харків, 23-24 жовтня, 2017. Харків: ХНАУ, 2017. - С. 219-221.
67. Influence of polymeric derivatives of guanidine on hydrobionts / A. Lysytsya, N. Matvienko, M. Kozii, A. Aishpur // Biologija (Литва), 2017. – Vol. 63. - № 3. – Р. 270-282. (Web of Science), DOI: https://doi.org/ 10.6001/biologija.v63i3.3582
68. Горчак Т.Г., Лисиця А.В. Використання в екологічній освіті студентів матеріалів про місцеві мінеральні ресурси на прикладі цеолітових туфів // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб. наук.-методичних праць: Рівненський державний гуманітарний університет. Вип. 20. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С. 106-116.
69. Патент на корисну модель № 121864 Засіб дезінфікуючий і антисептичний «Епідез-спрей», МПК (2017.01) А61К 31/10, А61Р 31/02 (2006.01) / Мандигра Ю.М., Велесик Т.А., Нечипорук Б.Д., Лико С.М., Лисиця А.В. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 23.02.2017 заявка № u 2017 01709; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
70. Growth of Zinc Compound Nanocrystals from Different Electrolytes / N.B. Danilevskaya, A.V. Lysytsya, M.V. Moroz, B.D. Nechyporuk, N.Yu. Novoselets’kyi, B.P. Rudyk // Technical Physics, 2018. - Vol. 63. - № 3. - P. 411–415. (SCOPUS), DOI: 10.1134/S1063784218030076
71. Лисиця А.В. Біоіндикація і біотестування забруднених територій. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни. Рівне: Дока-центр, 2018. – 94 с.
72. Лисиця А.В. Біоіндикація і біотестування забруднених територій. Методичні рекомендації до практичних робіт. Рівне: Дока-центр, 2018. – 77 с.
73. Effect of Radon on oncological morbidity of the population: comparative analysis of some regions of Ukraine and France / Lebed O. O., Klymenko M. O., Lysytsya A. V., Myslinchuk V. O. // Ukrainian Journal of Ecology, 2018. – Т. 8. - № 1. – С. 585-595. (Web of Science), DOI: 10.15421/2017_253
74. Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти: монографія / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 324 с. ISВN 978-966-289-160-7
75. Дезінфекція і довкілля / Мандигра М. С., Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2018. – Вип. 32. - № 2. – С. 355-364. (Index Copernicus International), http://vetbiotech.kiev.ua/volumes/JRN32/2_46.pdf
76. Radon in the spring water of the Zdolbuniv Region, Ukraine / Lebed O.O., Myslinchuk V.O., Trusheva S.S., Mandyhra Y.M., Lysytsya A.V. // Ukrainian Journal of Ecology, 2018. - 8(3), 82–89. (Web of Science), https://www.ujecology.com/articles/radon-in-the-spring-water-of-the-zdolbuniv-region-ukraine.pdf
77. Теоретичний аналіз проблем та перспектив розвитку геліоенергетики в Україні та на Рівненщині / Заблоцька В., Лисиця А.В. // Зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції «Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку» (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.). – Рівне: вид. О. Зень, 2018. – С. 187-190.
78. Препарати групи полімерних похідних гуанідину в загальній системі біологічної безпеки / Лисиця А.В. // Зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції «Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку» (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.). – Рівне: вид. О. Зень, 2018. – С. 257-261.
79. Зв'язок концентрації радіоактивного газу радону в житлових приміщеннях з ризиком виникнення онкологічних захворювань дихальних шляхів / О. О. Лебедь, В. О. Мислінчук, А. В. Лисиця // Зб. матеріалів тез Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» (м. Острог, 29 листопада 2018 р.). Острог: Видавництво НУ «Острозька академія, 2018. – С. 38-39.
80. Досвід профілактичної дегельмінтизації диких копитних у популяціях із високою щільністю тварин / Пепко В.О., Жигалюк С.В., Лисиця А.В. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т. 2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 175-182.
81. The use of biological method for treating iron containing underground waters / Oleksandr Kvartenko, Larysa Sabliy, Nataliya Kovalchuk, Andriy Lysytsya // Journal of Water and Land Development, 2018. – Vol. 39. № 1. – P. 77–82. (SCOPUS), DOI: https://doi.org/10.2478/jwld-2018-0061
82. Lebed, O.O., Lysytsya, A.V., Myslinchuk, V.O., Pryshchepa, A.M., Dejneka, O.Y. (2018). Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 8(4), 158-164. (Web of Science), https://www.ujecology.com/articles/measurement-of-radon-concentration-in-soil-gas-of-the-city-of-rivne-ukraine.pdf
83. Synthesis of Zn1–xCdxS nanocrystals by electrolytic method / N.B. Danilevska, M.V. Moroz, A.V. Lysytsya, B.D. Nechyporuk, M.V. Prokhorenko, B.A. Tataryn, Fiseha Tesfaye // Journal of nano- and electronic physics. - Vol. 11. - № 1. - 01015(5pp) (2019). (SCOPUS), DOI: 10.21272/jnep.11(1).01015
84. Impact of radon exposure upon dynamics of mortality rate from lung cancer for population of Rivne city, Ukraine / O.O. Lebed, S.S. Trusheva, A.V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(1), 25-34. (Web of Science), https://www.ujecology.com/articles/impact-of-radon-exposure-upon-dynamics-of-mortality-rate-from-lung-cancer-for-population-of-rivne-city-ukraine.pdf
85. Резистентність мікроорганізмів до катіонних дезінфектантів / Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. // Матеріали II міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» (м. Тернопіль, 15-17 квітня 2019 р.).– Тернопіль: ЦП «Компринт», 2019. – С. 28.
86. Radon ecology danger and the ways of its minimization in Rivne city (Ukraine) / O.O. Lebed, M.O. Klymenko, V.O. Myslinchuk, L.V. Hladun, A.V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), 43-50. (Web of Science) https://www.ujecology.com/articles/radon-ecology-danger-and-the-ways-of-its-minimization-in-rivne-city-ukraine.pdf
87. Membrane action of polyhexamethylene guanidine hydrochloride revealed on smooth muscle cells, nerve tissue and rat blood platelets: A biocide driven pore-formation in phospholipid bilayers / K.O. Paliienko, T.O. Veklich, O.Ya. Shatursky, O.A. Shkrabak, A.O. Pastukhov, M.O. Galkin, N.V. Krisanova, A.Ju. Chunikhin, A.V. Rebriev, A.V. Lysytsya, T.A. Borisova, S.O. Kosterin // Toxicology in Vitro, 2019. – Vol. 60. - P. 389-399. (SCOPUS), https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.06.008
88. Дослідження вірусопротекторних властивостей полігексаметиленгуанідину / М.С. Мандигра, П.Ю. Кривошия, А.В. Лисиця, Г.П. Воловик // наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», 10-11 жовтня 2019 р., м. Київ. – С. 118-121.
89. Лисиця А.В. Екологія інформаційного простору у вищій школі / Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р., «WayScience». – Дніпро, 2019. – Т. 2. – С. 385-389. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-2-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf
90. Comparison of cohort and ecological research of radon influence on oncological diseases of the Rivne city residents (Ukraine) / O. O. Lebed, О. S. Voloshkina, V. O. Myslinchuk, V. O. Shchuryk, A. V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(4), 552-560. (Web of Science), DOI: 10.15421/2019_789
91. Лисиця А.В. Органічне виробництво, засоби для дезінфекції // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи» (м. Рівне, 30-31 січня 2020). [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2020. – С. 119-122. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17553
92. Probability of Radon cancer occurrence in Rivne city residents (Ukraine), calculation by WISMUT and Radon-2014 models / О. О. Lebed, L. V. Klymenko, V. S. Trotsyuk, V. A. Hulchuk, A. V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2020. - 10(2). – Р. 240-248. (Web of Science), DOI: 10.15421/2020_90
93. Radon induced lung cancer in residents of Rivne (Ukraine) calculated by various risk models / О. О. Lebed, A. V. Lysytsya, V. O. Myslinchuk, L. V. Hladun, A. V. Rybalko // Ukrainian Journal of Ecology, 2020. - 10(2). – Р. 311-318. (Web of Science), DOI: 10.15421/2020_103
94. Використання електрохімічно активованих (ЕХА) розчинів у ветеринарній медицині і органічному виробництві: (науково-практичні рекомендації) / Мандигра М.С., Лисиця А.В., Гнатюк Д.М., Мандигра Ю.М., Бойко О.П., Уманська В.В., Бойко П.К., Сіроштан І.О., Мандигра С.С. – Київ, 2020. – 48 с.

95. Лисиця А.В. Географічне краєзнавство, історичні пам’ятки пов’язані з епідеміями минулого // Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки, перспективи: Збірник наукових праць; за ред. проф. Д.В. Лико. Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: Видавець О. Зень, 2020. – С. 25-30.
96. Лисиця А.В. Перспективи використання електроактивованих водних розчинів в агровиробництві / Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець О. Зень, 2020. – С. 121-124. ISBN 978-617-601-333-4
97. Лико Д.В., Лисиця А.В. Шляхи мінімізації утворення екологічно небезпечних відходів при виробництві сільськогосподарської продукції тваринного походження // Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Івано-Франківськ, 8–10 жовтня 2020 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2020. – С. 338-341.
98. Oіtsius L.V. Distribution of adventives Solidago canadensis, Phalacroloma annuum, Ambrosia artemisiifolia, Heracleum sosnowskyi species in phytocenoses of Volyn’ Polissya of Ukraine / L.V. Oіtsius, H.P. Volovyk, S.P. Doletskyі, A.V. Lysytsya // Biosystems Diversity, 2020, 28(4), Р. 343-349. doi: 10.15421/012043 (WoS, Scopus)
99. Кривошия П.Ю. Визначення цитотоксичності антимікробних препаратів та дезінфектантів на культурі клітин нирки теляти / Кривошия П.Ю., Рудь О.Г., Лисиця А.В. // Вісник аграрної науки, 2021. – том 99. - № 1. - С. 40-46. ISSN 2308-9377 DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202101-05 (категорія «Б», Google Scholar, CrossRef)
100. Lysytsya A.V. Physical Properties of Zinc Compounds Obtained by Electrolytic Method / A.V. Lysytsya, M.V. Moroz, B.D. Nechyporuk, B.P. Rudyk, B.F. Shamsutdinov // Physics and chemistry of solid state. Vol. 22, No. 1 (2021) pp. 160-167. DOI: https://doi.org/10.15330/pcss.22.1.160-167 (Scopus, WoS)
101. Мандигра М.С. Удосконалення ветеринарно-санітарних заходів з метою отримання органічної продукції бджільництва. Науково-методичний посібник / Мандигра М.С., Постоєнко В.О., Лисиця А.В., Бялецький С.А., Грищук В.П., Мандигра Ю.М., Воловик Г.П., Мандигра С.С., Гнатюк Д.М., Мінцюк Є.П., Сіроштан І.О., Постоєнко Г.В. Київ: ДІА, 2021, 52 с.
102. Kvartenko О. Technology of combined treatment of storm runoff and circulating waters from territories of auto transport enterprises / Oleksandr Kvartenko, Andriy Lysytsya, Nataliya Kovalchuk, Ihor Prysiazhniuk, Oksana Pletuk // Journal of Water and Land Development, 2021, No. 50 (VI–IX): Р. 180–186. DOI: 10.24425/jwld.2021.138173 (Scopus)
103. Лисиця А.В. Пошук нових засобів для дезінфекції при органічному виробництві // Матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. «Сталий розвиток суспільства: концептуальні та практичні аспекти». (11 червня 2021 р., м. Рівне, Україна). - Рівне, 2021 р. – С. 263-268.
104. Ковтунович М.І., Лисиця А.В. Вивчення шумового забруднення території міста Рівне / «About modern problems in science and ways to solve them». Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria 2021., 6-8 грудня 2021 р. – С. 34-38. ISBN – 978-9-40363-342-8, URL: https://eu-conf.com
105. Лисиця А.В., Мандигра Ю.М. Електрохімічна активація води, як альтернатива традиційним дезінфектантам / «About modern problems in science and ways to solve them». Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria 2021, 6-8 грудня 2021 р. – С. 19-21. ISBN – 978-9-40363-342-8, URL: https://eu-conf.com
106. Дорофеєв М.В., Лисиця А.В. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини / Матеріали III Міжнародної студентської конференції «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень», м. Трускавець, 10 грудня 2021 р. // ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. - Том 3. – С. 27-29. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-10.12.2021/694

.
E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.