Войтович Оксана Петрівна

Зміст

Біографія

Войтович Оксана Петрівна народилася 15 жовтня 1978 року.
У 1995 році закінчила Бистрицьку загальноосвітню школу. У 2000 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Фізика і хімія», отримавши кваліфікацію «Вчитель фізики і хімії».
У 2010 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи» (Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Галатюк Ю.М.).
З 2016 по 2018 рік навчалася в докторантурі НПУ імені М. П. Драгоманова.
У 2018 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки» (спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)). Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Володимир Петрович.
Посади

2001-2003 рр. – вчитель хімії в загальноосвітній школі №13 м. Рівне.
2003-2010 рр. – лаборант, старший лаборант, викладач кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету.
2010 р. по даний час – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
Наукові інтереси

Методика навчання природничих дисциплін у закладах вищої освіти.
Теорія і практика екологічної освіти.
Реалізовані проекти

   Співзасновник громадської організації «Регіональний центр екологічної освіти та інформації».
Підготовка наукових кадрів

Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=xKkkA80AAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3056-861X

Scopus : https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Web of Science (WoS) : http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E1ee1MEtJuq7dSFhc8H

Войтович О.П. автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Монографії, підручники та навчально-методичні посібники:


1. Войтович О.П., Галатюк Ю.М. Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики в основній школі. Навчально-методичний посібник. Рівне: РВВ РДГУ, 2010. 105 с.
2. Войтович О.П., Галатюк Ю.М., Лико Д.В. Використання міжпредметних зв’язків для розвитку творчих здібностей учнів. Монографія. Рівне: РДГУ, 2011. 224 с.
3. Войтович О.П., Лико Д.В. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. Рівне: РДГУ, 2013.146с.
4. Лико Д.В., Костолович М.І., Войтович О.П. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації (Гриф МОН України). Навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 204 с.
5. Войтович О.П., Лико С.М. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Практикум. К.: РВВ НПУ, 2017. 178 с.
6. Войтович О.П., Лико Д.В. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Підручник. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 388 с.
7. Войтович О.П. Формування технологічної компетентності майбутніх екологів: монографія. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. 332 с.
8. Костолович М.І., Войтович О.П., Герман Н.В. Туристичне країнознавство: навчальний посібник для студентів спец.: 014.07 Середня освіта (Георгафія) та 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування). Рівне: РДГУ, 2018. 156 с.
9. Войтович О.П., Костолович М.І., Трохимчук І.М. Туристично-краєзнавча робота: навчальний посібник для студентів спец. 014.07 Середня освіта (Географія) та 015 Професійна освіта. Сфера обслуговування (Туризм). Рівне: РДГУ, 2018. 122 с.
10. Методика навчання географії: навч. посібник. / [Г.П. Пустовіт, О.П. Войтович, В.О. Мартинюк, М.І. Костолович, І.М. Трохимчук]. Рівне, 2019. 94 с.

Основні наукові публікації:

1. Войтович О.П. Технологические процессы как объект изучения студентами экологами. Вестник Костанайского педагогического института Научно-методический журнал «ҚМПИ Жаршысы». Костанай: КГПИ, 2015. №3. С. 55-60.
2. Войтович О.П. Передумови удoскoналення пiдгoтoвки майбутнiх екологів з виробничих технологій. Збірник наукових праць Кам’нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна/[редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін]. Кам’нець-Подільський: Кам’нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип.21. С.175-177.
3. Войтович О.П. Інтерактивна методична система навчання основ виробничих технологій майбутніх екологів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2016. №1. С.205-211.
4. Войтович О.П. Учебная экскурсия на производство как средство повышения профессиональной компетентности будущих экологов. Весцi БДПУ. Штоквартальны навукова-метадычны часопiс. Серыя 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. Мiнск, 2017. №1(91). С.56-60.
5. Войтович О.П., Сергієнко В.П., Войтович І.С. Моніторинг навчальних досягнень студентів при вивченні техніко-технологічних дисциплін. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, Polska, 2017. № 6 (22),. część 1. р. 75-78
6. Войтович О.П. Засоби формування технологічної компетентності майбутніх екологів в процесі вивчення основ виробничих технологій. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2017. № 14. Р. 2. p. 38-42.
7. Войтович О.П. Підготовка майбутніх вчителів географії до впровадження технологій інтегрованого навчання. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. №12. С.88-97.
8. Roman Horbatiuk, Oksana Voitovych, Ihor Voitovych. Formation of project competence of future environmentalists [Electronic resource]. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22,2020 / Eds. : S. Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno, A. Striuk, V. Osadchyi, V. Solovieva, T. Vakaliuk, P. Nechypurenko, O. Bondarenko, H. Danylchuk // E3S Web of Conferences. 2020. Volume 166. Article 10026. Access mode : https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10026/e3sconf_icsf2020_10026.html. (Scopus).
9. Войтович О.П., Костолович М.І. Підготовка майбутніх учителів географії до проведення уроків міжпредметного змісту. Нова педагогічна думка. Рівне: РОІППО, 2020. № 2 (102) С. 123-127.
10. Войтович О.П. Зміст і структура навчальної дисципліни «Основи технологій виробництва» для підготовки майбутніх вчителів географії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 2 (47). 2020. С.39-42.
11. Войтович О.П. Структурування та конструювання змісту програми навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 4. 2020. С. 13-17.
12. Войтович О.П. Особливості проведення практичних занять із дисципліни «Методика навчання географії». Педагогічний дискурс, 29. Хмельницький, 2020. С.14– 18.
13. Войтович І.С., Войтович О.П., Мартинюк Г.В. Використання віртуальних лабораторій в процесі навчання хімічних дисциплін. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім..В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2021. №1. С.32-40.
14. Войтович О.П. Використання електронного навчального курсу з дисципліни «Основи технологій виробництва» в умовах змішаного навчання. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 1. 2021. С. 194-199.
15. Войтович О.П. Фахова підготовка майбутніх учителів природничих наук. Наукові записки. Випуск 194. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С.13-17.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.